Odluka

o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu za subvencioniranje troškova snimanja albuma-cd-a Na osnovu člana 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06 ) i člana 19. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu, (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/06), Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj dana 12.10.2006. godine, donijelo je

ODLUKU

o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu za subvencioniranje troškova snimanja albuma-cd-a

Član 1.

Iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/06) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 12.000,00 (dvanaesthiljada) KM za subvencioniranje troškova snimanja albuma -cd-a za OBN Music Talents, za Amela Ćurića i Envera Lugavića.

Član 2.

Sredstva iz Člana 1. ove Odluke će biti isplaćena sa razdjela 017- ” Tekuća rezerva” Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu.

Član 3.

Prenos, način realizacije i informisanje o namjenskom utrošku sredstava regulisaće se ugovorom zaključenim između Općinskog načelnika i ” DM” Agencije za intelektualne usluge iz Tuzle.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Sarajevo, 12.10.2006.g.
Broj: 01-14-2370/06

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo