Odluka

o pristupanju izradi urbanističkog projekta«TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI»
Na osnovu članova. 21. i 65. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 12/06), člana 32. 40. 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 7/05), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 21. sjednici održanoj 12.10.2006. godine donijelo je
ODLUKU
O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA
«TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI»
Vrsta plana

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta «TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI « ( u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Izradi Plana prethodi izrada i donošenje Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta, koga razmatra i donosi Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na prijedlog općinskog načelnika.

Granice područja za koje se plan radi

Član 3.

Sjeverna granica prostornog obuhvata plana ide južnim dijelom objekta željezničke stanice, u pravcu sjeveroistoka, s tim da zalazi i ispred poslovnog dijela objekta sa istočne strane, zatim se lomi prema jugu u dužini od 194,50m i ide granicom I transverzale do spoja sa Sjevernom longitudinalom. Ovom longitudinalom ide u dužini od 147,50m, a potom se lomi u pravcu sjevera u dužini od 69,00m, prolazi pored ulaznog stepeništa u poštu i dolazi do početne tačke odnosno do južnog dijela objekta željezničke stanice.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,03 ha.

Vremenski period za koji se plan donosi

Član 4.

Plan se donosi za period od 10 godina (2006. – 2016. godine)

Smjernice za izradu plana

Član 5.

Na osnovu pokrenute inicijative od strane Općine Novo Sarajevo daju se sljedeće smjernice za izradu Plana:
– Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se prostor « Trga žrtava genocida u Srebrenici» uredi na odgovarajući naćin,

– Radi ostvarivanja krajnjeg cilja plana predvidjeti rušenje svih postojećih, privremenih i bespravnih objekata i njihova zamjena savremeno oblikovanim objektima,
– Izradi Urbanističkog projekta prethodi izrada Projektnog programa koji zamjenjuje regulacioni plan i koga usvaja Općinsko vijeće,
– Projektni program treba da obuhvati šire područje te da riješi pitanje saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja Trga žrtava genocida u Srebrenici sa zonama u kontaktu,
– Sadržaji, kapaciteti, vertikalni i horizontalni gabariti moraju se uskladiti sa objektima koji formiraju Stanični trg: Željeznička stanica i Pošta, kako volumenski tako i u arhitektonskom oblikovanju i materijalizaciji. Neophodna je kontrola volumenskih odnosa prikazom na modelu ili izradom makete.
– U granici posmatranja, prema prostornim mogućnostima, kao segment vanjskog uređenja, predvidjeti zelene površine, sa visokoatraktivnim elementima sve tri vegetacione etaže upotpunjene sa elementima urbanog mobilijara – klupe, korpe, rasvjeta, fontana, oglasni pano i sl.
– Cjelokupan prostor treba opremiti saobraćajnom i potrebnim mrežama komunalne infrastruktrure imajući u vidu planove višeg reda.
– Rješiti pitanje saobračaja i saobračaja u mirovanju.

Rok za izradu plana

Član 6.

Rok za:
– donošenje Projektnog programa za izradu Plana je 30 dana od donošenja ove Odluke i potpisa ugovora za izradu Plana, a na bazi
– za izradu prednacrta Plana je 3 mjeseca od verifikacije programa
– za prijedlog Plana je 45 dana od provedene javne rasprave o planu i dobijanja zapisnika – rezimea javne rasprave.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 7.

Sredstva za pripremu i izradu Plana koja će biti utvrđena troškovnikom Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo obezbjediće Općina Novo Sarajevo. Budući investitori refundiraće ova sredstva Općini Novo Sarajevo.

Nosilac pripreme plana i nosilac izrade Plana

Član 8.

Nosilac pripreme za izradu Plana je načelnik Općine Novo Sarajevo.
Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javne rasprava i donošenje plana

Član 9.

Nosilac izrade Plana će pripremiti Projektni program za izradu Plana te ga dostaviti Nosiocu pripreme da ga u vidu prijedloga stavi na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
Na osnovu donesenog Projektnog programa, Nosilac izrade će formirati Prednacrt plana uključujući projekte koje obezbjeđuje krajnji investitor i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta plana.
Nosilac pripreme će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo na donošenje.

Ostale odredbe

Član 11.

Subjekti planiranja su: Kanton Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, mjesna zajednica i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 12.

Utvrđuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

Član 13.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog R 1:1000.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Sarajevo, 12.10.2006.g.
Broj: 01-23-2025/06

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo