Odluka

o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog Općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo
Na osnovu člana 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo -prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 21. sjednici održanoj 12.10.2006. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog Općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo

Član 1.

Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službih Općine Novo Sarajevo, broj 02-05-604/06. od 9.10.2006.godine.

Član 2.
Općinski načelnik je dužan da odmah putem nadležne službe Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo, pripremi prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo i svih izmjena i dopuna Pravilnika, i o tome obavijesti Općinsko vijeće na narednoj sjednici.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-629/06
Sarajevo,12.10.2006.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo