Odluka

o raspodjeli sredstava sa granta za boračka udruženja sa ekonomske klasifikacije 614300 -grantovi neprofitnim organizacijama – na razdjelu 02 – Jedinstveni općinski organ Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/06) i člana 14. stav 1. alineja 1. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 11/07), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 27. sjednici od 28.06.2007. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspodjeli sredstava sa granta za boračka udruženja sa ekonomske klasifikacije 614300 -grantovi neprofitnim organizacijama – na razdjelu 02 – Jedinstveni općinski organ

Član 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva obezbjeđena u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2007.godinu, na ekonomskoj klasifikaciji 614300 – grantovi neprofitnim organizacijama – grant boračkim udruženjima, u iznosu od 170.000,00 KM, sa razdjela 02 – Jedinstveni općinski organ.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke raspoređuju se na sljedeći način:

godišnje
-Udruženje Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Novo Sarajevo
32.130,00 KM
-JOB „Unija veterana“ Općine Novo Sarajevo
28.350,00 KM
-Udruženje RVI Općine Novo Sarajevo
28.350,00 KM
-Udruženje D.N.R.P.“Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ Općine Novo Sarajevo
18.900,00 KM
-Udruženje boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.
Organizacija demobilisanih boraca Općine Novo Sarajevo
17.010,00 KM
-Udruženje“Zelene Beretke“Općine Novo
Sarajevo 9.450,00 KM
-Udruženje boraca „Patriotska liga“Općine Novo Sarajevo
18.900,00 KM
-Udruženje boraca narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata 41-45 SUBNOR-a Općine Novo
Sarajevo
9.450,00 KM
-„Udruženje za sport i rekreaciju invalida“ Općine Novo Sarajevo
5.670,00 KM
-Kordinacija Boračkih udruženja Općine Novo Sarajevo
1.790,00 KM

UKUPNO:
170.000,00 KM

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove Odluke doznačivaće se korisnicima kvartalno, prema pripadajućim iznosima.

Član 4.

Korisnici sredstava iz člana 2. ove Odluke dužni su, po realizaciji odobrenih sredstava, dostaviti nadležnoj općinskoj službi i nadležnom radnom tijelu Općinskog vijeća izvještaj o utrošku budžetskih sredstava sa finansijskom dokumantacijom, a najkasnije do 31.01.2008. godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-14-1481/07
Sarajevo, 28.06.2007. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Nebojša Simić