Odluka

o povećanju prihoda i raspodjeli rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu u iznosu od 25.246,00 KM, na ime namjenski doznačenih sredstava GAP-a za nabavku hardvera Na osnovu člana 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06), člana 18. stav 1. alineja 4 .i 9. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06) i člana 7. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007.godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 11/07), Općinsko vijeće, na Prvom dijelu 29. sjednice, održanom dana 24.09.2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o povećanju prihoda i raspodjeli rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu u iznosu od 25.246,00 KM, na ime namjenski doznačenih sredstava GAP-a za nabavku hardvera

Član 1.

Ovom Odlukom povećavaju se ukupni prihodi i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007.godinu u iznosu od 25.246,00 KM, tako da ukupni prihodi i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu, umjesto 22.041.000,00 KM, ukupno iznose 22.066.246,00 KM.

Član 2.

Prihodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu utvrđeni u članu 1. ove Odluke su namjenski prihodi na poziciji koja glasi:

– ekonomski kod 732100 – GAP sredstva za nabavku hardvera-podrška, iznos od 25.246,00 KM.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove Odluke raspoređuju se namjenski na razdjel II – Jedinstveni općinski organ u Posebnom dijelu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu, na poziciji koja glasi :

– ekonomski kod 821500 – GAP sredstva za nabavku hardvera – podrška, iznos od 25.246,00 KM.

Član 4.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” i primjenjivat će se za fiskalnu 2007. godinu.

Broj: 01-14-2252/07
Sarajevo, 24.09.2007. godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić