Odluka

o izmjenama i dopunama odluke o obrazovanju i djelokrugu Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi općine novo sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH /”Službene novine FBiH”, broj 49/06/, člana 18. alineja 14. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/06/, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na Drugom dijelu 29. sjednice, održanom 03.10.2007. godine donijelo je

ODLUKA
o izmjenama i dopunama odluke o obrazovanju i djelokrugu Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi općine novo sarajevo

Član 1.

U Odluci o obrazovanju i djelokrugu jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 12/06) u članu 3. tačke od 1) do 8) mijenjaju se i glase:

1) Služba za oblast privrede i finansija,
2) Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma,
3) Služba za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina,
4) Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša,
5) Služba za poslove opće uprave i mjesne zajednice,
6) Služba za oblast boračko – invalidske zaštite,
7) Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
8) Služba za društvene djelatnosti,
9) Služba za inspekcijske poslove (Inspektorat),
10) Služba civilne zaštite.

Član 2.

Iznad člana 6. naziv Službe pod rednim brojem 2. i član 6. mijenjaju se i glase:

2.Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma

Ova Služba vrši slijedeće poslove:
1) izvršava i obezbijeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima prostornog uređenja, urbanizma,
2) sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3) vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4) rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5) vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6) stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7) vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, rente i doprinosa za izgradnju skloništa,
8) vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti),
9) vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
10) priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Grada, Kantona i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe,
11) priprema propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće,
12) vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Član 3.

Iza člana 6. dodaje se novi naslov službe 3. i novi član 6a, koji glase:

3.Služba za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina,

Ova Služba vrši slijedeće poslove:
1) izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Službe,
2) sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3) vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4) rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5) vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6) stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7) provodi postupak rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
8) provodi postupak rješavanja imovinsko – pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
9) vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
10) vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
11) razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
12) rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
13) vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
14) vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko – pravnoj oblasti,
15) vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na zemljištu,
16) vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Član 4.

U članovima 6, 7. i 8,brojevi 3, 4. i 5. ispred brojeva službi , mijenjaju se u brojeve 4, 5. i 6.

Član 5.

Iznad člana 10. broj 6, naziv službe pod brojem 6. i član 10 mijenjaju se i glase:

7.Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica

Ova Služba vrši slijedeće poslove:
1) izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Službe,
2) obavlja sve poslove u vezi sa radnom knjižicom i druge poslove u vezi sa zahtjevima građana proistekle iz radnog odnosa (uvjerenje o životu, uvjerenje o smrti, liste o zajedničkom domaćinstvu za inostranstvo i dr.),
3) priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe, koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće,
4) u upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti zaštite porodica sa djecom i zaštite civilnih žrtava rata (pravo na dječiji dodatak, pravo na novčanu naknadu majke porodilje, pravo na jednokratnu pomoć, pravo na prehranu, pravo na subvenciju troškova obdaništa, pravo na ličnu i porodičnu invalidninu, pravo na tuđu njegu i pomoć, pravo na ortopedski dodatak i pravo na banjsko liječenje),
5) u upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti raseljenih lica – prognanika (pravo na status, pravo na smještaj, pravo na obrazovanje djece i omladine, pravo na socijalnu adaptaciju i psihološku podršku i ostvarivanje drugih nužnih životnih potreba, pravo na prehranu),
6) u upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti zdravstvene zaštite djece, civilnih žrtava rata – članova porodica civilnih žrtava rata i raseljenih lica – prognanika,
7) vodi službenu evidenciju o podacima koji se odnose na sva priznata prava stranaka, te na zahtjev stranaka izdaje uvjerenja o činjenicama iz te evidencije,
8) izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti, i te materijale podnosi općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
9) ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima drugih općina na području Kantona i kantonalnim organima iz oblasti, za koju je obrazovana ova Služba, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
10) obavlja i druge poslove vezane za pitanja iz nadležnosti Službe, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Član 6.

Iza člana 10. dodaje se novi naziv Službe pod rednim brojem 8. i novi član 10a, koji glase:

8. Služba za društvene djelatnosti

Ova Služba vrši slijedeće poslove:
1) primjenjuje i provodi zakone i druge propise i opće akte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija,
2) izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti, i te materijale podnosi općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
3) primjenjuje i provodi zakone i druge propise i opće akte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija,
4) izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti,i te materijale podnosi općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
5) predlaže i provodi dogovorenu strategiju i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu,
6) predlaže preduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima potreba građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta,
7) pruža pravnu pomoć organima rukovođenja i upravljanja u osnovnim školama kao javnim ustanovama,
8) priprema podatke i radi izvještaje, informacije i analize o radu ustanova za osnovno obrazovanje, kulturu i sport, omladinskih i nevladinih organizacija i vjerskih zajednica,
9) planira, priprema i provodi takmičenja iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta na općinskom nivou,
10) učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja, prema utvrđenom kalendaru,
11) prikuplja i evidentira i analizira podatke iz oblasti tehničke kulture i sarađuje sa direktorima osnovnih škola i Narodnom tehnikom; priprema i organizuje takmičenja i smotre iz ove oblasti na općinskom nivou,
12) vodi statističke podatke i evidenciju o kulturnim i sportskim klubovima, omladinskim organizacijama, nevladinim organizacijama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim subjektima koji se bave edukacijom, obrazovanjem, kulturom i sportom,
13) obavlja i druge poslove vezane za pitanja iz nadležnosti Službe koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Član 7.

Iznad člana 11, broj 7 i naziv službe pod brojem 7, mijenjaju se i glase:

9. Služba za inspekcijske poslove (Inspektorat)

Član 8.

U članu 11. iza tačke 10) dodaju se nove tačke 11) – 29) koje glase:

11) snabdijevanje pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja;
12) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja, te crpljenje, odvoz, zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama;
13) snabdijevanje toplotnom energijom van centralnog daljinskog sistema zagrijavanja;
14) obavljanje pogrebnih djelatnosti;
15) održavanje grobalja lokalnog značaja;
16) kafilerijske usluge;
17) dekorisanje;
18) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;
19) održavanje javnih satova,
žardinjera,šatri,ljetnih bašta
21) održavanja parkova, zelenila i drugih javnih zelenih površina,
22) održavanje čistoće trotoara, trgova, saobraćajnica i drugih javnih površina,
23) održavanje čistoće lokalnih puteva i ulica,
24) vanpijačne prodaje, kao i prodaje robe van prostora određenog za prodaju te vrste robe,
25) uređivanje izloga, terasa, balkona, dvorišta i bašti, stovarišta i gradilišta,
26) održavanje groblja i
27) nadzor nad upotrebom simbola.
28) održavanje firmi, reklama, izloga, reklamnih panoa,
29)obavlja i druge poslove vezane za pitanja iz nadležnosti Službe koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Član 9.

Iznad člana 12, broj 8. ispred naziva službe mijenja se brojem 10.

Član 10.

U članu 12. tačka 14) mijenja se i glasi:

14) obavlja sve poslove koji se odnose na organizovanje i rad općinskog operativnog centra civilne zaštite u Općini, u skladu sa zakonom i podzakonskim principima koji se odnose na taj centar.

Član 11.

U članu 13. iza tačke 15) dodaju se nove tačke 16) do 19) koje glase:

16) kreira i definiše strateške revizione planove i ciljeve,
17) obavlja reviziju finansijskog poslovanja Općine,
18) koordinira revizijske aktivnosti sa eksternom revizijom,
19) implementira sistem osiguranja kvaliteta revizije,

Dosadašnja tačka 16) postaje tačka 20).

Član 12.

Iznad člana 15. dodaje se novi naslov pod rednim brojem 3, koji glasi:

3. Nadležnost službi za upravu u oblasti civilne zaštite.

Član 13.

U članu 15. u petom redu iza riječi «izradi» dodaju se riječi «procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Općine, programa razvoja, zaštite i spašavanja Općine i «, a iza riječi «Općine» dodaju se riječi :»i u okviru svoje radne djelatnosti realizuju zadatke utvrđene u programu razvoja i plana zaštite i spašavanja Općine za oblasti iz njihove nadležnosti».

Član 14.

Općinski načelnik je dužan da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donese Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa uprave, u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 15.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i propise da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke, utvrdi prečišćeni tekst.
Član 16.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01-05-700/07
Sarajevo, 03.10.2007.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić