Odluka

o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) u 2007. godini Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 25/03) i člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na Drugom dijelu 29. sjednice, održanom dana 03.10.2007. godine, d o n o s i
O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) u 2007. godini

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade na ime rente po m2, koju plaćaju fizička i pravna lica kojima je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište radi građenja.

Član 2.

Kao osnovica za izračunavanje visine rente služi prosječna konačna građevinska cijena iz 2006. godine 1 m2 korisne stambene površine, koja iznosi 961,85 KM, a koja se valorizuje svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje po sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za statistiku.

Član 3.

Visina rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, utvrđuje se u procentu od konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine i to kao fiksan procenat rente.

Stambena zona
I zona
Osnovica 961,85
Procenat 6 %
Cijena 1 m2 57,71 KM

Stambena zona
II zona
Osnovica 961,85
Procenat 5 %
Cijena 1 m2 48,09 KM

Stambena zona
III zona
Osnovica 961,85
Procenat 4 %
Cijena 1 m2 38,47 KM

Stambena zona
IV zona
Osnovica 961,85
Procenat 3 %
Cijena 1 m2 28,85 KM

Stambena zona
V zona
Osnovica 961,85
Procenat 2 %
Cijena 1 m2 19,23 KM

Stambena zona
VI zona
Osnovica 961,85
Procenat 1 %
Cijena 1 m2 9,61 KM

Odlukom o građevinskom zemljištu («Službene novine Grada Sarajeva», broj 22/85) utvrđene su stambene zone, a procenti određeni u skladu sa članom 68. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine F BiH», broj 25/03).

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nebojša Simić

Broj: 01-31-2250/07
Sarajevo, 03.10.2007. godine