Odluka

o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu, na ime jednokratne pomoći Sevdi Ðozo, supruzi umrlog Jusufa Ðozo, uposlenika Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 34. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,broj 49/06), člana 18.stav 1.alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06) i člana 16. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007.godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/07), Općinsko vijeće, na Drugom dijelu 29. sjednice, održanom dana 03.10.2007. godine, donijelo je

O D L U K U

o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu, na ime jednokratne pomoći Sevdi Ðozo, supruzi umrlog Jusufa Ðozo, uposlenika Općine Novo Sarajevo

Član 1.

Iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/07) odobrava se izdvajanje sredstava sa razdjela IV -Tekuće rezerve, u iznosu od 4.400,00 (četirihiljadečetiristotine) KM na ime jednokratne pomoći Sevdi Ðozo, u cilju rješavanja teške materijalne situacije nastale usljed smrti supruga, umrlog Ðozo Jusufa, uposlenika Općine Novo Sarajevo.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik Općine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-14-2253/07
Sarajevo, 03.10.2007.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Nebojša Simić