Odluka

o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine m2 korisne stambene površine
Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije BiH» broj: 25/03) i člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na Drugom dijelu 29. sjednice, održanom dana 03.10.2007. godine, donosi

O D L U K U

o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine m2 korisne stambene površine

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području Općine Novo Sarajevo u 2006 godini, u iznosu od 961,85 KM/m2 (devestošezdesetijedna konvertibilna marka i 85/100).

.
Član 2.

Utvrđena prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine m2 korisne stambene površine služi kao osnovica za izračunavanje visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) za 2007 godinu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-14-2251/07
Sarajevo,03.10.2007.g.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Nebojša Simić