Odluka

o učešću Općine Novo Sarajevo u finansiranju klubova vijećnika – vijećničkih grupa u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/06) i člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo- prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 30. sjednici održanoj 31.10.2007.godine, donijelo je

O D L U K U
o učešću Općine Novo Sarajevo u finansiranju klubova vijećnika – vijećničkih grupa u Općinskom vijeću Novo Sarajevo

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za raspodjelu sredstava za finansiranje klubova vijećnika-vijećničkih grupa Općinskog vijeća Novo Sarajevo, radi stvaranja povoljnijih uvjeta za njihov rad.

Član 2.
U budžetu Općine Novo Sarajevo na razdjelu 01-OPĆINSKO VIJEĆE obezbjeđuju se sredstva na grantu za finansiranje klubova vijećnika-vijećničkih grupa.
Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na slijedeći način:
– 30% sredstava raspoređuje se na klubove vijećnika-vijećničke grupe u Općinskom vijeću u jednakim iznosima;
– 70% sredstava raspoređuje se na klubove vijećnika-vijećničke grupe u Općinskom vijeću prema broju vijećnika u trenutku raspodjele.

Član 3.
Sredstva koja pripadaju klubovima vijećnika-vijećničkim grupama u Općinskom vijeću, utvrđena u skladu sa članom 2. ove Odluke, uplaćivat će se mjesečno na račun parlamentarne stranke.

Član 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o učešću Općine Novo Sarajevo u finansiranju vijećničkih grupa u Općinskom vijeću Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/07).

Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a primjenjivat će se od 01.06.2007. godine.

Broj: 01-14-2604/07
Sarajevo, 31.10.2007. god
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić