Odluka

o prekršajima protiv javnog reda i mira Na osnovu člana 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/07), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 30. sjednici od 31.10.2007. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o prekršajima protiv javnog reda i mira

I – OPĆE ODREDBE
Član 1.

Odlukom o prekršajima protiv javnog reda i mira (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se prekršaji protiv javnog reda i mira na području Općine Novo Sarajevo (u daljem tekstu Općina) i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja, a koji nisu propisani Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Član 2.

Prekršaji protiv javnog reda i mira, u smislu odredaba ove Odluke, su djela kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad i normalan način života građana, stvara neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima, ili se na drugi način narušava javni red i mir građana utvrđen ovom Odlukom.
Član 3.

Za prekršaje protiv javnog reda, u skladu sa ovom Odlukom, može se izreći novčana kazna.
Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

a) „Javno mjesto“ u smislu odredaba ove odluke je javno mjesto definisano članom 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/07) i
b) „Vračanje“ je korištenje lakovjernosti osobe, najčešće proricanjem sudbine, odnosno budućnosti koje se odvija za novac ili drugu protuuslugu.

II – PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA I PREKRŠAJNE SANKCIJE
Član 5.

(1) Novčanom kaznom od 100,00 KM kazniće se za prekršaj:
a) ko uznemirava stanare upotrebom telefona, zvonceta ili interfona ili kucanjem na vrata stana bez potrebe, kao i radi prodaje robe, gatanja ili proricanja sudbine ili pružanja usluga koje nisu ugovorene ili naručene,
b) ko pršće prolaznike vodom prilikom pranja ulica, pločnika ili dvorišta, zalijevanje vrtova ili travnjaka ili od vozila u pokretu,
c) ko pere motorna vozila ili prosipa motorna ulja na mjestima gdje to nije predviđeno,
d) ko prodaje novine ispred i na raskrsnicama.

(2) Novčanom kaznom od 150,00 do 450,00 KM kazniće se za prekršaj:

a) ko baca na prolaznike i vozila led ili snijeg savijen u grudve, kamenje ili druge predmete ili ko baca na prolaznike predmete, hranu ili prosipa tekućinu iz zgrada ili ograđenih prostora,
b) ko pere prozore ili druga stakla na vozilima ispred i na raskrsnicama,
c) ko piše grafite po fasadama i ulazima zgrada, javnim prijevoznim sredstvima, spomenicima, potpornim zidovima, reklamnim panoima i sl.
d) ko lomi ili na drugi način oštećuje ili uništava sadnice i rasad na javnim površinama,
e) ko se vješa ili penje na sredstva javnog gradskog saobraćaja, ili ko iskače, izlazi ili se naginje iz sredstava javnog gradskog saobraćaja u pokretu,
f) ko se bavi prodajom ulaznica za sportske, bioskopske, ili druge priredbe na mjestima koja nisu određena za tu svrhu,
g) ko pomjera kontejnere za smeće sa mjesta koja su utvrđena odlukom nadležnog organa ili ko odlaže smeće mimo kontejnera i ko pali vatru u i oko kontejnera za smeće ili ko ošteti kontejner za smeće,
h) ko ulazi ili se okuplja u napuštenim privatnim ili državnim objektima,
i) ko postupa sa životinjama na način kojim izaziva uznemirenje ili nedogodovanje građana, ili ko ne ističe upozorenja za opasnost na ulazu u zatvoreno dvorište ili drugi određeni prostor gdje su smještene opasne životinje ili ko uvodi životinje u prodavnice i slične objekte,
j) ko kupa životinje ili ne ukloni nečistoću životinja na javnom mjestu,
k) ko surovo postupa sa životinjama, izaziva ih ili ih podstiče na borbu, ili ko kolje životinje na javnom mjestu, izuzev u dvorištima i baštama individualnih stambenih objekata za vrijeme vjerskih praznika.

(3) Novčanom kaznom od 200,00 do 600,00 KM kazniće se za prekršaj:

a) ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, ili ko objavljuje oglase, propagira ili na drugi način građane poziva ili podstiče da se podvrgnu vračanju ili proricanju sudbine, ili ko u vračanju na bilo koji način pomaže licu koji se bavi tim aktivnostima,
b) ko u svojstvu učesnika unosi alkoholna pića u sportske i kulturne objekte za vrijeme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija,
c) ko konzumira alkohol na otvorenim prostorima, parkovima, ispred prodavnica i drugim prostorima koji nisu za to predviđeni, ili ko omogući da se ispred prodavnice ili drugog poslovnog objekta ili prostora koji nisu za to predviđeni, konzumiraju alkoholna pića,
d) ko nedozvoljeno koristi javnu površinu bez odobrenja nadležnog organa,
e) ko prodaje robu ili pruža usluge na javnim površinama bez odobrenja nadležnog organa i bez obzira da li se nalazi u svojstvu trgovca,
f) ko neovlašteno izvodi radove na instalacijama i provlači nove instalacije u stambenim zgradama za čije je izvođenje potrebno odobrenje i saglasnost nadležnog organa,
g) ko u zajedničkim dijelovima stambenih i drugih zgrada pali vatru,
h) izvođenjem muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike u ugostiteljskim objektima:
– u zatvorenom prostoru u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini, od 22,00-6,00 sati, izuzev ugostiteljskih objekata skupina barovi / noćni klub, noćni bar, disko klub-bar, kojima je posebnim propisom dozvoljeno izvođenje muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike.
– u baštama ugostiteljskih objekata koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini od 22,00-6,00 sati, a uz upotrebu pojačala zvuka od 21,00 – 6,00 sati,
– u ugostiteljskim objektima koji se ne nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini u zatvorenim prostorima od 0,00 – 6,00 sati, izuzev ugostiteljskih objekata skupina barovi, a u baštama tih objekata uz upotrebu pojačala zvuka od 22,00 – 6,00 sati,
i) roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovom Odlukom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njegovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

Član 6.

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM će se kazniti pravno lice, odnosno novčanom kaznom od 200,00 do 600,00 KM odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaje iz člana 5. stav (1) tačka c), stav 2. tačka f) stav (3) tačka b), c), d), e), f), h) i i) ove odluke.
Član 7.

Prihod ostvaren naplatom novčanih kazni propisanih ovom Odlukom je prihod budžeta Općine Novo Sarajevo.

III – NADZOR
Član 8.

(1) Za sprovođenje odredaba ove Odluke nadležna je policijska uprava, izuzev kada postoji osnovana sumnja da su počinjeni prekršaji iz člana 5. stava 2. tačka j) stava (3) tač. d), e), f) i i) ove Odluke za čije sprovođenje su nadležni odgovarajući inspekcijski organ.
(2) Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove Odluke, vrši Općinski načelnik putem nadležne općinske službe.

Član 9.

(1) Kada u vršenju službenih poslova i zadataka saznaju za prekršaj propisan ovom Odlukom, policijski službenici ili inspektori mogu privremeno oduzeti predmete koji su upotrebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvšenjem prekršaja, kao i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku.
(2) O privremenom oduzimanju predmeta policijski službenici ili inspektori licu od koga su predmeti oduzeti, izdaju potvrdu koja sadrži: naziv i sjedište organa čiji je policijski službenik ili inspektor oduzeo predmete, naziv, vrstu i količinu oduzetih predmeta, ime i prezime lica od kojeg su oduzeti predmeti i njegovu adresu, razlog oduzimanja, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, pečat i potpis policijskog službenika ili inspektora.
Član 10.

Odredbe člana 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/07), odgovarajuće se primjenjuju i kada je u pitanju postupak za oduzete predmete za prekršaje koji su propisani ovom Odlukom.

IV – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovoj Odluci podrazmijeva uključivanje oba roda.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o javnom redu i miru („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/05).

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-04-771/07
Sarajevo, 31.10.2007. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić