Odluka

o razrješenju dužnosti predsjednika i člana Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 30. sjednici od 31.10. 2007. godine, donijelo je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti predsjednika i člana Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

Nebojša Simić – razrješava se dužnosti predsjednika i člana Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja, na lični zahtjev.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj : 01- 05-770 /07
Sarajevo , 31.10.2007. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Nebojša Simić