Odluka

o izboru člana i predsjednika Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06) i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 30. sjednici od 31.10.2007. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru člana i predsjednika Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.
Ibrahim Zolj – bira se na dužnost člana i predsjednika Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj : 01- 05-769/07
Sarajevo, 31.10.2007. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić