Odluka

o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu.

Na osnovu člana 5.stav 2. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 19/06), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06) i člana 18. stav. 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/06) Općinsko vijeće na 32. redovnoj sjednici održanoj dana 18.12.2007. godine, donijelo je

O D L U K U

o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu.

Član 1.

I – Opće odredbe

Ovom odlukom uređuje se forma Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i način njegovog izvršavanja, prioriteti plaćanja, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, ovlaštenja općinskog načelnika, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava u izvršavanju Budžeta, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Član 2.

Budžet Općine Novo Sarajevo je akt kojim se utvrđuje plan finansijskih aktivnosti Općine, a obuhvata projekciju godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđenih iznosa rashoda i izdataka i finansiranje Općine, koji donosi Općinsko vijeće.
Budžet se donosi za fiskalnu 2008. godinu, odnosno za period od 01. januara do 31. decembra 2008. godine.

Član 3.

Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Član 4.

Opći dio Budžeta sastoji se od bilansa prihoda i primitaka, te izdatak i rashoda. U računu Prihoda i primitaka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici Općine. U računu prihoda iskazuju se i neutrošeni prihodi iz Budžeta 2007. godine.
U računu izdataka utvrđuju se izdaci po kategorijama izdataka.
Prihodi i primici priznaju se u periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, to jest kada su uplaćeni na račun budžeta.
Rashodi i izdaci priznaju se u periodu kada je obaveza nastala.

Član 5.

Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima i tekućih i kapitalnih programa za 2008.godinu.

II – Izvršavanje Budžeta

Član 6.

Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su određeni kao nosioci sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici Budžeta mogu koristiti sredstva u skladu sa svojim finansijskim planovima samo do visine utvrđene za namjene u posebnom dijelu Budžeta, u visini ostvarenih prihoda.

Član 7.

Budžet općine se izvršava na osnovu planirane dinamike realizacije programa i finansijskih planova budžetskih korisnika u skladu sa likvidnim budžetskim sredstvima.
U slučaju dinamičnijeg priliva sredstava, odnosno, ostvarenja većeg priliva od planiranog, Općinski načelnik može Općinskom vijeću predložiti raspodjelu istih.
Prijedlog raspodjele sredstava iz stava 2. ovog Člana bi se utvrdio posebnom Odlukom Općinskog vijeća i ista bi bila sastavni dio Budžeta.
U slučaju da priliv sredstava ne prati planiranu dinamiku, realizacija obaveza se vrši prema slijedećim prioritetima:
a) Sredstva za rad organa uprave i ostali izdaci:
1. porez na dodanu vrijednost i drugi porezi po posebnim propisima;
2. otplata duga i kamata;
3. plaće;
4. naknade troškova zaposlenih i naknade za rad vijećnika i radnih tijela u Općinskom vijeću;
5. materijalni i drugi troškovi neophodni za rad općinskih službi;
6. grantovi u oblasti socijalnih davanja;
7. ostalo.
b) Namjenska sredstva:
1. tekući grantovi za obezbjeđenje osnovnih potreba građana iz oblasti komunalne infrastrukture;
2. kapitalni izdaci iz oblasti komunalne infrastrukture;
3. ostalo.
U slučaju poremećene likvidnosti Budžeta, Općinski načelnik poduzima mjere za uravnoteženje budžeta i izmjene i dopune budžeta u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o budžetima u FBiH.

Član 8.

Općinski načelnik je naredbodavac za raspodjelu i utrošak sredstava utvrđenih u posebnom dijelu Budžeta za Jedinstveni općinski organ uprave i stručne službe Općine u skladu sa dinamikom priliva sredstava i ovom Odlukom.
Sekretar Općinskog vijeća je naredbodavac za raspodjelu sredstava utvrđenih u posebom dijelu Budžeta za Općinsko vijeće i stručnu službu Općinskog vijeća u skladu sa dinamikom priliva sredstava i ovom Odlukom.
Općinski pravobranilac je naredbodavac za raspodjelu sredstava utvrđenih u posebom dijelu Budžeta za Pravobranilaštvo Općine u skladu sa dinamikom priliva sredstava i ovom Odlukom.
Općinski načelnik može na prijedlog Službe za oblast privrede i finansija, a uz saglasnost korisnika sredstava, donijeti odluku o prestruktuiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih izdataka za budžetskog korisnika.

Član 9.

Postupak nabavke roba, usluga i ustupanje radova vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06).Pravilnikom Općinskog načelnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova, Pravilnikom Općinskog načelnika o postupku direktnog sporazuma, te Planom nabavki za 2007.godinu i propisanom Procedurom Javne nabavke NS-DPR-018.

Član 10.

Sredstva utvrđena u Budžetu na ekonomskom kodu 611 i 612-plaće, doprinosi i naknade, državnih službenika i namještenika, kao i naknade vijećnicima i radnim tijelima Općinskog vijeća, te člsnovima savjeta mjesnih zajednica realizuju se u skladu sa:
– Pravilnikom o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Stručne službe Općinskog vijeća Novo Sarajevo;
– Pravilnikom o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine;
– Pravilnikom o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima pravobranioca, zamjenika pravobranioca i namještenika Pravobranilaštva općine Novo Sarajevo;
– Odlukom o visini koeficijenata za plaće funkcionera općine, naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća uz evidenciju koju vodi i dostavlja Službi za oblast privrede i financija, Sekretar Općinskog vijeća;
– Odlukom o visini naknade za rad članova savjeta mjesnih zajednica;
– Zaključcima Općinskog načelnika.

Član 11.

Sredstva utvrđena u Budžetu na ekonomskom kodu 614100- Grant sredstva za povrat raseljenih u mjestu povratka raspoređuju se zaključkom Sekretara Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog štaba za povrat raseljenih u mjestu povratka.
Sredstva utvrđena na ekonomskom kodu 614100-OIK raspoređuju se zaključkom Sekretara Općinskog vijeća utvrđenog na osnovu prijedloga OIK-a o potrebi realizacije planiranih i izvršenih aktivnosti.

Član 12.

Sredstva utvrđena u Budžetu na ekonomskom kodu 614200- Grantovi pojedincima, realizuju se u skladu sa utvrđenim programima na sljedeći način:
– Sredstva za paušalni doprinos za zdravstveno osiguranje lica starijih od 65 godina realizuju se na prijedlog Službe za rad, zapošljavanje, zdravstvo, socijalna pitanja, izbjeglice i raseljena lica u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/97).
– Sredstva za alternativni smještaj raseljenih lica isplaćuju se u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim nekretninama u svojini građana («Službene novine F BiH», broj 43/99), a na osnovu rješenja Službe za stambene i komunalne poslove, poslove obnove i razvoja i zaštite okoliša;
– Sredstva za ostala socijalna davanja realizovat će se na osnovu zaključka Općinskog načelnika. U okviru ovih sredstava načelnik može na osnovu pojedinačnih zahtjeva socijalno ugroženih građana, prema vlastitoj procijeni, odobriti u gotovini isplatu jednokratne pomoći do 500KM. Općinski načelnik je dužan po godišnjem obračunu u okviru izvještaja o izvršavanju Budžeta informisati Općinsko vijeće o utrošku sredstava iz ovog granta.

– Stipendije za učenike i studente raspoređuju se korisnicima po provedenom javnom pozivu u skladu sa Pravilnikom o dodjeli stipendija, a realizuju na osnovu odobrene liste stipendista putem Službe za boračko invalidsku zaštitu;

– Sredstva na ime stipendiranja nadarenih sportista raspoređuju se korisnicima po provedenom javnom pozivu u skladu sa Pravilnikom o dodjeli stipendija, a realizuju na osnovu odobrene liste stipendista putem Službe za boračko invalidsku zaštitu;
– Grant sredstva pojedincima iz fonda BIZ-a raspoređuje Općinski načelnik u skladu sa kriterijima koje utvrđuje Općinsko vijeće, a realizuju se putem Službe za boračko invalidsku zaštitu;
– Grant djeci bez oba roditelja raspoređuje se korisnicima prema evidencijama Službe za boračko-invalidsku zaštitu i Centra za socijalni rad , a realizuju se putem Službe za boračko invalidsku zaštitu;
– Sredstva za održavanje školskih takmičenja iz oblasti znanja, kulture i tehničke kulture realizovat će Općinski načelnik na osnovu Programom održavanja školskih takmičenja koji izrađuje Služba za društvene djelatnosti u saradnji sa osnovnim školama prema kriterijima PPZ;
– Sredstva za održavanje školskih takmićenja iz oblasti sporta realizovat će Općinski načelnik na osnovu Programom održavanja školskih takmičenja koji izrađuje Služba za društvene djelatnosti u saradnji sa osnovnim školama;
– Grant sredstva za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju realizovat će se mjesečno na prijedlog Službe za društvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 10/04 i 21/06).

Član 13.

Sredstva utvrđena u Budžetu u okviru organa I – Općinsko vijeće, na ekonomskom kodu 613900- Sredstva za Dan općine, sredstva na ekonomskom kodu 614200-Grantovi pojedincima-Dan općine i sredstva na ekonomskom kodu 614300-Grant udruženjima – Dan općine, raspoređuju se u skladu sa kriterijima utvrđenim Programom obilježavanja Dana općine na prijedlog Organizacionog odbora;
Sredstva utvrđena u Budžetu u okviru organa II – Jedinstveni općinski organ uprave , na ekonomskom kodu 613900- Sredstva za obilježavanje značajnih datuma prema « Kalendaru» raspoređuju se u skladu sa Programom koji na prijedlog Komisije za boračka pitanja usvaja Općinsko vijeće, a realizuju se po Zaključku Općinskog načelnika.
Sredstva utvrđena u Budžetu u okviru organa II – Jedinstveni općinski organ uprave,na ekonomskom kodu 613900- Sredstva za međuopćinsku saradnju, raspoređuju se po Zaključku Općinskog načelnika.

Član 14.

Sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje (pripremanje, opremanje, obuka i provođenje preventivnih mjera u toku nesreće i otklanjanja posljedica prirodnih i drugih nesreća) planirana po Programu izdataka za prirodne i druge nesreće odobrava općinski načelnik na osnovu Plana korištenja sredstava posebne namjene za zaštitu i spašavanje za 2008.godinu kojeg donosi Općinski štab civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj 39/03 i 22/06) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća(«Službene novine F BiH broj 46/05 i 61/07»)

Član 15.

Sredstva utvrđena na ekonomskom kodu 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama i ekonomski kod 614400- Subvencije preduzećima i javnim ustanovama realizuju se na sledeći način:
– Parlamentarnim grupama realizuju se zaključkom sekretara Općinskog vijeća u skladu sa Odlukom o učešću Općine Novo Sarajevo u finansiranju vjećničkih grupa – klubova vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo;
– Grant Crvenom krstu raspoređuje se zaključkom Općinskog načelnika;
– Grant penzionerima raspoređuje se zaključkom Općinskog načelnika putem Udruženja penzionera;
– Grant vjerskim zajednicama raspoređuje se zaključkom Općinskog načelnika;
– Grant boračkim udruženjima raspoređuje se odlukom Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika uz koordinaciju sa boračkim udruženjima;
– Grant sredstva za dodjelu užina djeci osnovnih škola slabijeg materijalnog stanja raspoređuju se Zaključkom načelnika na prijedlog Službe za društvene djelatnosti uz koordinaciju sa osnovnim školama;
– Grant sredstva za projekte boračkih udruženja raspoređuje Općinski načelnik putem Službe za boračko invalidsku zaštitu po provedenom javnom pozivu u skladu sa predhodno utvrđenim kriterijima Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika. Sredstva se isplaćuju jednokratno, mjesečno ili tromjesečno zavisno od dinamike izvršavanja projekata;
– Grant sredstva za vanredne potrebe rasporeduju se zaključkom Opčinskog načelnika;
– Grant sredstva za projekte koji podržavaju oblast sporta, kulture, obrazovanja, ekologije isl. raspoređuje Općinski načelnik putem Službe za društvene djelatnosti po provedenom javnom pozivu u skladu sa predhodno utvrđenim kriterijima Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika. Sredstva se isplaćuju jednokratno, mjesečno ili tromjesečno zavisno od dinamike izvršavanja projekata koje prati Općinski načelnik putem Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice, raseljena lica i društvene djelatnosti;
– Grant za mlade raspoređuje Općinski načelnik putem Službe za društvene djelatnosti po provedenom javnom pozivu u skladu sa predhodno utvrđenim kriterijima Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika. Sredstva se isplaćuju jednokratno, mjesečno ili tromjesečno zavisno od dinamike izvršavanja projekata koja prati općinski načelnik putem Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice, raseljena lica i društvene djelatnosti;
– Grant sredstva za nabavku udžbenika za osnovne škole za učenike slabijeg materijalnog stanja raspoređuju se Zaključkom načelnika na prijedlog Službe za društvene djelatnosti uz koordinaciju sa osnovnim školamau;
– Grant sredstva za školu skijanja raspoređuju se na prijedlog Službe za društvene djelatnosti prema utvrđenim kriterijima Zaključkom Općinskog načelnika;
– Grant sredstva za JU Međunarodni centar za mlade i Centar «Vladimir Nazor» raspoređuje po odobrenju Općinskog načelnika u skladu sa posebno zaključenim ugovorima;

Korisnici granta obavezni su po okončanju projekata i realizaciji odobrenih sredstava dostaviti nadležnoj općinskoj službi izvještaj o utrošku budžetskih sredstava sa finansijskom dokumentacijom, a najkasnije do 31.januara 2009.godine.
Uslov za isplatu sredstava iz stava 1. ovog člana jeste pravdanje utroška eventualno korištenih sredstava za 2007. godinu.

Član 16.

Sredstva utvrđena na ekonomskom kodu 615– Kapitalni grantovi i 821-Nabavka stalnih sredstava ako drugačije nije utvrđeno ovom odlukom ili posebnom odlukom Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika vršit će se u skladu sa članom 9. ove Odluke.
.

Član 17.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđene u Budžetu.
O korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta odlučuje Općinski načelnik po pojedinačnom iznosu do 20.000KM
Odluku o angažovanju sredstava tekuće rezerve po pojedinačnim iznosima većim od 20.000KM donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Općinski načelnik polugodišnje izvještava Općinsko vijeće o korištenju budžetske rezerve.

Član 18.

Svaki utrošak sredstava budžetskih korisnika Budžeta putem računovodstva mora biti odobren od općinskog načelnika ili lica koje načelnik ovlasti.
O dinamici utrošaka budžetskih sredstava na osnovu planova i prijedloga korisnika iz člana 8. Budžeta do visine ostvarenih prihoda,odlučuje općinski načelnik u skladu sa važećim propisima i ovom Odlukom.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u tekućoj godini u Budžetu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a na osnovu rješenja općinskog načelnika.

Član 19.

Ako se tokom tekuće godine proširi nadležnost ili djelokrug korisnika ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njihovu djelatnost osigurat će se iz dosadašnjih ili drugih zakonom predviđenih izvora za finansiranje te djelatnosti.
Predlagač izmjena (proširenja ili smanjenja nadležnosti djelokruga rada kao i reorganizacije postojećeg korisnika budžeta odnosno osnivanja novog) predložit će Općinskom vijeću i način finansiranja.

Član 20.

Platni promet vršit će se putem jedinstvenog budžetskog računa Općine Novo Sarajevo, putem više transakcijskih računa otvorenih kod ovlaštenih organizacija platnog prometa.

Član 21.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću informaciju o izvršenju Budžeta za šest mjeseci u roku od najviše 60 dana od dana završetka izvještajnog perioda.
Općinski načelnik je obavezan podnijeti Općinskom vijeću godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

Član 22.

Nadzor nad korisnicima budžetskih sredstava vrši Komisija za budžet i finansije Općinskog vijeća.
Služba za oblast privrede i finansija dužna je podnositi Komisiji za budžet i finansije tromjesečne finansijske izvještaje u formi tabela.
Reviziju godišnjih finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine vrši Ured za reviziju budžeta u Federaciji BiH.

Član 23.

Obavještavanje o izvršavanju Budžeta, kao i sve izmjene i dopune Budžeta, vršiće se u skladu sa članom 76. Zakona o budžetu.

Član 24.

Odgovorno lice budžetskog korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet Općine, kaznit će se za kršenje ove Odluke saglasno odredbama člana 78. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se izvršavanja, računovodstva i revizije Budžeta primjenjivat će se odredbe važećih zakona.

Član 26.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i važi za fiskalnu 2008. godinu.

Broj:01-14-2605/07
Sarajevo,18.12.2007.godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić