Odluka

o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve budžeta Općine Novo Sarajevo, Udruženju “Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u BIH” za realizaciju programske aktivnosti

Na osnovu člana 34. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06) i člana 16. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/07), Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj dana 18.12.2007. godine, donijelo je
O D L U K U

o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve budžeta Općine Novo Sarajevo, Udruženju “Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u BIH” za realizaciju programske aktivnosti

Član 1.

Iz budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 35/07), odobrava se izdvajanje sredstava sa razdjela -Tekuće rezerve, u iznosu od 5.000,00 (pethiljada) KM Udruženju “Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u BIH”, za realizaciju programske aktivnosti.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik Općine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Nebojša Simić

Broj: 01-14-3396/07
Sarajevo, 18.12.2007. godine