Odluka

o raspodjeli neraspoređenog viška prihoda po godišnjem obračunu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu i povećanje prihoda i raspored rashoda planiranih u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu

Na osnovu člana 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06), člana 18. stav 1. alineja 4. i 9. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06) i člana 7. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/07), Općinsko vijeće na 35. sjednici, održanoj dana 31.03.2008. godine, donijelo je

Odluku
o raspodjeli neraspoređenog viška prihoda po godišnjem obračunu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu i povećanje prihoda i raspored rashoda planiranih u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom raspoređuje se neraspoređen višak prihoda budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu u iznosu od 903.271,18 KM, tako da ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu, umjesto 33.222.800,00 KM, ukupno iznose 34.126.071,18 KM.

Član 2.

Ostvareni neraspoređeni višak prihoda po godišnjem obračunu za 2007. godinu u iznosu od 903.271,18 KM raspoređuje se u opštem dijelu budžeta općine Novo Sarajevo za 2008. godinu na ekonomski kod 591- Prenešena sredstva iz predhodne godine.

Član 3.

Neraspoređena sredstva iz predhodnog člana u iznosu od 903.271,18 KM raspoređuju se u skladu sa namjenom po organima i ekonomskim kodovima u Posebnom dijelu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu, kako slijedi :

I – Općinsko vijeće :

– ekonomski kod 613900- Izdaci za usluge po ugovorima

3.000,00KM

– ekonomski kod 614100- Sredstva za povrat raseljenih u mjesto povratka,20.000,00KM

– ekonomski kod 614100- OIK za općinske izbore, 15.000.00KM

II – Jedinstveni općinski organ uprave:

– ekonomski kod 613700 – Izdaci za tekuće održavanje zgrade, 80.000,00KM

– ekonomski kod 614200 – Transfer za posebne namjene -za el.nepogode, 345.000,00KM

– ekonomski kod 614200 – Sredstva na ime stipendiranja, 125.000,00KM

– ekonomski kod 614200 – Grant pojedincima iz fonda BIZ-a, 30.000,00KM

– ekonomski kod 614200 – Grant djeci bez oba roditelja, 4.100,00KM

– ekonomski kod 614300 – Grant za vjerske zajednice, 15.000,00KM

– ekonomski kod 614300 – Grant penzionerima, 70.000,00KM

– ekonomski kod 614300 – Grant za ŽKK „ Željezničar „ 15.000,00KM

– ekonomski kod 614300 – Grant za NK “ Pofalićki “5.000,00KM

– ekonomski kod 614300 – Grant za PU Novo Sarajevo, 35.000,00KM

– ekonomski kod 615100 – Izdaci za teku. održavanje cest. po prior. MZ, 17.294,55KM

– ekonomski kod 615100 – Grant za izgradnju spomen obilježja,31.309,55KM

– ekonomski kod 615100 – Nabavka sadnica i pošumljavanje, 10.000,00KM

– ekonomski kod 615100 – Preuzi. i dodjela zemljišta, nak.štete i vještačenje, -12.968,99KM

– ekonomski kod 821300 – Nabavka stalnih sredstava,90.000,00KM

– Tekuće rezerve, 5.243,52KM

Član 4.

Sredstva iz člana 3. ove Odluke doznačavat će se na korisnike u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu, predviđena za iste i slične namjene.

Član 5.

Ova Odluka čini sastavni dio budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu i ugradit će se u Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” i primjenjivat će se za fiskalnu 2008. godinu.

Broj: 01- 14-964 /08
Sarajevo, 31.03.2008.godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić