Odluka

o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi
Općine Novo Sarajevo
Na osnovu člana 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), i člana 18. stav 1. alineja 4. i člana 50. stav 3. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 35. sjednici održanoj 31.3.2008. godine, d o n i j e l o j e

Odluku

o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi
Općine Novo Sarajevo

Član 1.

Daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo broj 02-05-233/08 od 21.3.2008.god.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-05-266/08
Sarajevo, 31.3.2008.god.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić