Odluka

o raspodjeli sredstava sa granta za boračka udruženja sa ekonomske klasifikacije 614300 – grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/06 ) i člana 15. stav 1. alineja 5. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 39/07), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 35. sjednici od 31.3.2008. godine, d o n o s i

Odluku

o raspodjeli sredstava sa granta za boračka udruženja sa ekonomske klasifikacije 614300 – grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima

Član 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva obezbjeđena u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu sa razdjela II – Jedinstveni općinski organ uprave, Program za projekte boračkim udruženjima, ekonomska klasifikacija 614300 – grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima, u iznosu od 180.000,00 KM,

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke raspoređuju se na slijedeće korisnike:

•Udruženje Organizacija porodica šehida i
poginulih boraca Općine Novo Sarajevo,32.130,00KM

•JOB „Unija veterana“ Općine Novo Sarajevo,28.000,00KM

•Udruženje RVI Općine Novo Sarajevo,28.350,00KM

•Udruženje D.N.R.P.“Zlatni ljiljan“ i „Zlatna
policijska značka“ Općine Novo Sarajevo,
18.550,00KM

•Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog
rata 1992-1995. Novo Sarajevo 17.272,50 KM

•Udruženje“Zelene Beretke“Općine Novo Sarajevo, 9.712,50 KM

•Udruženje boraca „Patriotska liga“Općine Novo Sarajevo, 18.550,00KM

•Udruženje boraca narodno-oslobodilačkog
antifašističkog rata 1941-1945 SUBNOR-a
Općine Novo Sarajevo,9.712,50 KM

•Udruženje za sport i rekreaciju invalida
Općine Novo Sarajevo, 5.932,50 KM

•Kordinacija Boračkih udruženja ONS 1.790,00 KM

•Udruženje 1.Slavna -111 Viteška brigada 10.000,00 KM

Ukupno: 180.000,00 KM

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove Odluke doznačivaće se korisnicima kvartalno po pripadajućim iznosima.

Član 4.

Korisnici sredstava iz člana 2. ove Odluke dužni su po realizaciji odobrenih sredstava dostaviti nadležnoj općinskoj službi izvještaj o utrošku budžetskih sredstava sa finansijskom dokumantacijom, a najkasnije do 31.1.2009. godine i Komisiji za budžet i finansije Općinskog vijeća, koja vrši nadzor nad korisnicima budžetskih sredstava.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREDSJEDAVAJUĆI Općinskog Vijeća Novo Sarajevo,
Nebojša Simić

Broj: 01-14-966/08
31.3.2008.godine.