Odluka

o imenovanju Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 18. stav 1. tačka 4, 6. i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06 – prečišćeni tekst, 14/08 i 25/08),Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Četvrtoj sjednici od 03.02.2009. godine donijelo je
Odluku o imenovanju Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine

Član 1.

U Komisiju za strateško planiranje i razvoj Općine imenuju se:

1. Haris Abaspahić, predsjednik

2. Mirsad Šabaredžović, zamjenik predsjednika

3. Mirsad Ðugum, član

4. Toplan Sanja, članica

5. Jasmin Milić, član

6. Šaćira Mrndžić, članica

7. Vildana Smajović – Hoti, članica.

Član 2.

Članovi Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine po funkciji su:

1. predsjedavajući Općinskog vijeća i

2. načelnik općine.

Član 3.

Članovi Komisije iz člana 2. Ove Odluke nemaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:01-05-209/09
Sarajevo, 3.2.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić