Odluka

o dopuni Odluke o izboru Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 18. stav 1. tačka 4., 6. i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06 – prečišćeni tekst, 14/08 i 25/08), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Četvrtoj sjednici od 3.2.2009. godine donijelo je odluku
o dopuni Odluke o izboru Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

U članu 1. Odluke o izboru Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja i javna priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 42/08), iza rednog broja 6. dodaje se novi redni broj 7, koji glasi:

„7. Mirsada Hadžić- članica “.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01- 05-111/09
Sarajevo, 3.2.2009. godine

PREDSJEDAVUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić