Odluka

o dodjeli sredstava na ime humanitarne pomoći stanovništvu u ugroženom području Gaze u Palestini
Na osnovu člana 21. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“, broj: 19/06 i 76/08), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/06), člana 18. stav 1. alineja 4 . Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06 – prečišeni tekst, 14/08 i 25/08), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Četvrtoj sjednici održanoj dana 3.2.2009. godine, donijelo je odluku o dodjeli sredstava na ime humanitarne pomoći stanovništvu u ugroženom području Gaze u Palestini

Član 1.

U skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju potreba Općine Novo Sarajevo za period 1.1.-28.2.2009. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/08), odobrava se dodjela sredstava u iznosu od 20.000,00 (dvadesethiljada) KM, i to kako slijedi:

1. 10.000,00 (desethiljada) KM na ime humanitarne pomoći stanovništvu u ugroženom području Gaze u Palestini i

2. 10.000,00 (desethiljada) KM kao pomoć djeci jedne od osnovnih škola u Gazi u Palestini.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. tačka 1. ove Odluke realizirat će se putem Udruženja „Palestinska dijaspora u BiH“, na račun broj 3386902231711416 kod Unicredit Banke d.d. Sarajevo, sa naznakom „Pomoć za Gazu-Gaza u mom srcu“.

Sredstva iz člana 1. tačka 2. ove Odluke realizirat će se putem žiro računa Ambasade Palestine, broj 100754525 kod Tuzlanske NLB banke, sa naznakom „pomoć djeci jedne od osnovnih škola u Gazi u Palestini“.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-14-351 /09 Sarajevo, 3.2.2009. god.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić