Odluka

o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 35/05), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 49/06), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06 – prečišćeni tekst, 14/08 i 25/08), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Četvrtoj sjednici, održanoj 3.2.2009. godine, d o n i j e l o j e odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

Daje se saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Novo Sarajevo broj: 01-05-53/09 od 23.1.2009. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-05-112/09
Sarajevo, 3.2.2009. god.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić