Odluka

O privremenom finansiranju potreba Općine Novo Sarajevo za period od 01.03 do 31.03. 2009.godine Na osnovu člana 21. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/06, 76/08 i 5/09), člana 18.stav 1. alineja 4 i 9 i člana 90. stav 6 i 7 Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06 – prečišćeni tekst, 14/08 i 25/08), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici održanoj dana 27.2.2009. godine, na prijedlog Općinskog načelnika, donijelo je

O D L U K U

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA OPĆINE NOVO SARAJEVO
ZA PERIOD OD 1.3. – 31.3. 2009. GODINE

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se privremeno finansiranje potreba Općine Novo Sarajevo za period 1.3. -31..3. 2009. godine.

Član 2.

Privremeno finansiranje potreba Općine Novo Sarajevo za period iz člana 1. ove Odluke vrši se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu 2008. godine, a najviše do visine jedne dvanaestine (1/12) utrošenih sredstava Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu za tekuće izdatke za obavljanje funkcija općinskih organa.

Član 3.

Planirani i započeti kapitalni projekti Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu, čija realizacija nije okončana, mogu se nastaviti realizirati u 2009. godini, do iznosa odobrenog budžetom predhodne godine.

Član 4.

Ne mogu se započeti novi ili proširiti postojeći kapitalni projekti i aktivnosti dok se ne odobri Budžet za 2009. godinu.

Član 5.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci ostvareni u periodu privremenog finansiranja uključuju se u Budžet 2009. godine.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo i primjenjuje se od 1. marta 2009. godine.

P r e d s j e d a v a j u ć i
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić

Broj:01-14-558/09
Sarajevo, 27.2.2009. godine