Odluka

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s područja Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BIH («Službene novine Federacije BIH», broj 49/06) i člana 18. stav 1. Statuta općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 12/06 – prečišćeni tekst, 14/08 i 25/08) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 9. sjednici, održanoj 23.7.2009. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI STIPENDIJA ZA
POSEBNO NADARENE SPORTISTE S PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO

Član 1.

U Pravilniku o dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s područja općine Novo Sarajevo («Službene novine Knatona Sarajevo», broj 35/07), u članu 1. u stavu 1. iza riječi «školovanju u« dodaju se riječi «osnovnim školama,».

Član 2.

U članu 12. u tački 1. iza stava 1. dodaje se novi stav, koji glasi:
« Za posebno nadarene sportiste koji su postigli značajne rezultate, na
evropskom i svjetskom nivou po, 15 bodova. ».

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo» .

Broj:01-14-2001/09
Sarajevo, 23.7.2009.godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Nebojša Simić