Odluka

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izrade i ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/06), člana 19. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 37. sjednici od 29.2.2012. godine, donijelo je O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izrade i ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo

Član 1.

U Odluci o načinu izrade i ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 17/11), u članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:
„Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata za izradu, odnosno ažuriranje Programa kapitalnih investicija, objavit će se najkasnije do 1. aprila tekuće godine, a bit će otvoren 30 dana od dana objavljivanja“.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-05-160/12
Sarajevo, 29.2.2012. godine
PREDSJEDAVAJUĆI Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić