Odluka

o izboru člana Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06) i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06,14/08 i 25/08), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 15. sjednici od 25.2.2010. godine donijelo je
ODLUKU

o izboru člana Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

Adis Omerović – bira se za člana Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01-05-142/10
Sarajevo,25.2.2010.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić