Odluka

o razrješenju dužnosti člana Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06) i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06,14/08 i 25/08), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 15. sjednici od 25.2.2010. godine, donijelo je

O D L U K U

o razrješenju dužnosti člana Komisije za strateško
planiranje i razvoj Općine

Član 1.

Mirsad Ðugum – razrješava se dužnosti člana Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01-05-140/10
Sarajevo, 25.2.2010.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić