Odluka

o pokretanju postupka ažuriranja Strateškog plana razvoja Općine Novo Sarajevo Na osnovu odredbi člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06) i člana 19. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 30. sjednici održanoj 30.6.2011. godine, donijelo je ODLUKUO POKRETANJU POSTUPKA AŽURIRANJA
STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
DO 2015.GODINE

Član 1.

Pokreće se postupak ažuriranja Strateškog plana razvoja Općine Novo Sarajevo do 2015.godine, koji je Općinsko vijeće Novo Sarajevo donijelo na 30. sjednici Zaključkom broj: 01-02-713/07 od 2.11.2007. godine.

Član 2.

Prilikom ažuriranja Strateškog plana razvoja Općine Novo Sarajevo vodiće se računa da isti bude u skladu sa ostalim strateškim dokumentima, odnosno u toku postupka pridržavati se načela da svi strateški dokumenti Općine Novo Sarajevo budu harmonizirani.

Član 3.

Nosilac postupka ažuriranja Strateškog plana razvoja Općine Novo Sarajevo je Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine će utvrditi metodologiju ažuriranja Strateškog plana razvoja Općine Novo Sarajevo.

Član 4.

Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine će donijeti akcioni plan, a aktivnosti na ažuriranju Strateškog plana će se okončati najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić

Broj: 01-05-449/11
Sarajevo, 30.6.2011. godine