Odluka

o pokretanju postupka ažuriranja Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Novo Sarajevo Na osnovu odredbi člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06), člana 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03 i 38/09) i člana 19. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 30. sjednici održanoj 30.6.2011. godine, donijelo je ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA AŽURIRANJA
LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE NOVO SARAJEVO

Član 1.

Pokreće se postupak ažuriranja Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Novo Sarajevo (u daljem tekstu LEAP) za period od 2011. godine do 2015. godine, koji je Općinsko vijeće Novo Sarajevo donijelo na 33. sjednici, Zaključkom broj: 01-02-40/08 od 7.2.2008. godine.

Član 2.

Nosilac postupka ažuriranja LEAP-a je Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Učesnici u postupku ažuriranja LEAP-a mogu biti svi građani općine, udruženja, privrednici, institucije, zdravstveni radnici i ustanove, obrazovne institucije i škole, mediji javnog informisanja i stručnjaci svih profila.

Član 3.

Prilikom ažuriranja LEAP-a, vodiće se računa da ciljevi, programi i projekti budu prilagođeni realnom vremenskom okviru potrebnom za realizaciju i praćenje istih.

Član 4.

Komisija za strateško planiranje i razvoj općine će utvrditi metodologiju ažuriranja LEAP-a i donijeti akcioni plan. Rok za ažuriranje LEAP-a je 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić

Broj: 01-05-450/11
Sarajevo, 30.6.2011. godine