Odluka

o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 19. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 35/10), člana 5. i 7. Odluke o građevinskom zemljištu-prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 16/05), člana 38., 39., 40. i 41. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 30. sjednici od 30.6.2011. godine donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu

Član 1.

Ovom Odlukom imenuje se Komisija za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.
U Komisiju za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu imenuju se:

1. Marin Ivanišević, predsjednik
2.Jusuf Ibišević, zamjenik predsjednika
3. Mirsad Šabaredžović, član

4. Sanja Lazar, članica

5. Dragan Miloš, član

Član 2.

Mandat članova Komisije traje dvije / 2 / godine, od dana imenovanja.

Član 3.

Nadležnost Komisije za provođenje javnog konkursa je regulisana odredbama Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj 16/05).

Član 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije kojeg imenuje načelnik Općine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić

Broj: 01- 05 – 451/11
Sarajevo, 30.6.2011.god.