Odluka o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo

Na osnovu člana 31. Statuta Općine Novo Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj 35/10), člana 49. stav 1. alineja 11. i člana 165. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 37/13), Komisija za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo, na Drugoj vanrednoj sjednici održanoj 10.12.2013. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo.

O D L U K A

O UVJETIMA I NAČINU POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA NAZIVA FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAÐEVINAMA I FASADAMA I UREÐENJU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
(PREČIŠĆENI TEKST)

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.
Ovom Odlukom regulišu se uvjeti i način postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama, reklamnih panoa i displeja, reklamnih vitrina, tendi, klima uređaja, satelitskih antena, kablovskih sistema, baznih stanica, uređenju fasada, izradi murala, oglasa /plakati, transparenti i sl./ i zastava na građevinama i fasadama objekata na području Općine Novo Sarajevo.

Član 2.
Nazivom firme se smatra ime pod kojim firma posluje, imena organa uprave i drugih državnih organa i organizacija, imena udruženja građana, imena sportskih i kulturnih društava, humanitarnih organizacija, imena radnji građana koji samostalno, ličnim radom i sredstvima u svojini građana vrše ugostiteljsku, zanatsku i zanatskoj djelatnosti sličnu djelatnost i nazivi advokatskih kancelarija, pod uvjetom da su istaknuti na radnim prostorijama na kojima se po Zakonu moraju istaći.
Ako su na radnim prostorijama istaknuta dva istovjetna imena, odnosno naziva, od kojih je jedan svjetleći, nazivom firme se smatraju oba imena odnosno naziva.

Član 3.
Reklamom se smatraju imena, nazivi i njihove skraćene oznake, koji se u smislu čl. 2. ove odluke ne smatraju firmom, kao i svaki drugi natpis ili objekt na javnom mjestu kojim vlasnik tog natpisa ili objekta ukazuje na svoje proizvode i usluge.

II – POSTAVLJANJE NAZIVA FIRMI, REKLAMA, REKLAMNIH VITRINA, REKLAMNIH PANOA I DISPLEJA

Član 4.
Pravna i fizička lica obavezna su da postave reklamu ili naziv firme prije otpočinjanja s radom u poslovnim prostorijama.

Član 5.
Postavljanje naziva firmi, reklama, reklamnih vitrina, reklamnih panoa i svjetlećih displeja vrši se na osnovu odobrenja općinske Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma /u daljem tekstu Služba za urbanizam/ koja na zahtjev pravnog ili fizičkog lica o tome odlučuje rješenjem.
Na zahtjev pravnog ili fizičkog lica Općinska služba razmatra urbanističko-tehničke uvjete za postavljanje naziva firmi, reklama, reklamnih vitrina, reklamnih panoa i svjetlećih displeja i drugih sadržaja iz člana 1. ove Odluke, na građevinama i fasadama, njihov oblik, veličinu i mjesto gdje će se postaviti i o tome donosi rješenje- urbanističku saglasnost i odobrenje u formi jednog upravnog akta, osim ako odlukom nije drugačije propisano.
Odobrenje se izdaje sa rokom važnosti od 1 /jedne/ godine, ukoliko ovom odlukom nije drugačije propisano i isto se može produžiti svake naredne godine, ukoliko nije došlo do promjene uvjeta pod kojima je izdato odobrenje.
Odobrenje se dostavlja općinskoj i kantonalnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji i Poreznoj upravi F BiH-ispostava Novo Sarajevo
Općinska služba rješavajući u postupku izdavanja odobrenja, ukoliko ocijeni da je to neophodno, može pribaviti mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, za postavljanje sadržaja iz člana 1. Odluke, na lokacijama koje nisu obuhvaćene Elaboratom, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Kantona Sarajevo na objektima graditeljskog naslijeđa te ambijentalnih cjelina ili Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcije za puteve, ukoliko se radi o objektima koji se nalaze u zaštitnom pojasu saobraćajnica koje su od interesa za Kanton.

Član 6.
Prilikom postavljanja naziva firmi, reklama, reklamnih vitrina, reklamnih panoa, displeja i oglasa mora se postupiti tako da se bespotrebno ne uznemiravaju građani koji žive i rade u objektima koji se koriste za postavljanje naziva firmi, reklama i oglasa i da se ti objekti ne oštećuju.

Član 7.
Svjetleći nazivi firmi, reklame i displeji mogu biti izvedeni od neonskih cijevi sa metalnom, plastičnom ili drugom odgovarajućom podlogom.

Član 8.
Svjetleći nazivi firmi i reklame ne mogu se postavljati na visini manjoj od 2,5m od nivoa pločnika , odnosno na visini manjoj od 4,5m od nivoa ulice koja nema pločnik.

Član 9.
Ostali nazivi firme i reklame mogu biti izrađene od materijala koji nije štetan po zdravlje i okolinu. Tekstovi naziva firme i reklame ispisuju se postojanom bojom.

Član 10.
Naziv firme se postavlja tako da mora biti uočljiv i vidljiv bez obzira na radno vrijeme objekta na koji se odnosi.
Na objektu čija ulična strana nema slobodnog prostora za fiksiranje naziva firme na fasadi, naziv firme se ističe u izlogu ili na izlogu, a ako se izlog zatvara onda i na navlaci kojom se izlog zatvara.
U slučaju iz prethodnog stava oba istaknuta imena odnosno naziva smatraju se firmom.

Član 11.
Pravna i fizička lica iz člana 4. ove Odluke mogu u reklamama istaći svoje proizvode i usluge čije isticanje nije zakonom zabranjeno.

Član 12.
Vlasnici naziva firmi i reklama dužni su da ih održavaju u ispravnom stanju.
Svjetleći nazivi firmi i reklame smatraju se neispravnim ako su im izvori svjetlosti ili rasvjetna tijela popucali i ne svijetle, ako im je podloga rasvjetnih tijela oštećena i deformisana, ako su usljed dotrajalosti promijenile svoj prvobitni vanjski izgled ili ako su sklone padu i kao takve opasne za prolaznike.
Ostali nazivi firmi i reklama smatraju se neispravnim ako im je boja izblijedila ili ispucala, ako su toliko oštećene da su djelimično ili potpuno nečitljive, ako su im naprsle podloge na kojima su ispisane, ili ako su sklone padu i kao takve opasne za prolaznike.
Vlasnici firmi i reklama dužni su da ih održavaju u čistom i urednom stanju.
Vlasnici neispravnih firmi i reklama dužni su u roku 48 sati da ih dovedu u ispravno stanje ili da ih odmah uklone, a mjesto na kom se nalaze dovedu u prvobitno odnosno ispravno stanje.

Član 13.
U slučaju prestanka rada u radnoj prostoriji na kojoj je istaknut naziv firme, vlasnik firme dužan je odmah po prestanku rada ukloniti naziv firme, a mjesto gdje je naziv firme bio istaknut dovesti u prvobitno ispravno stanje.

Član 14.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje naziva firme odnosno reklame iz člana 2. i člana 3. ove Odluke prilaže se:
– Akt o registraciji firme odnosno dozvola za rad nadležne službe;
– odgovarajući pravni akt iz kojeg je vidljiv osnov korištenja prostora
Nakon što Služba ocijeni da postoje urbanističko-tehnički uslovi za postavljanje traženog sadržaja, u nastavku postupka zahtijevati će slijedeću dokumentaciju:
– projekat u 2 /dva/ primjerka koji sadrži: tačan tekst firme /puni i skraćeni naziv/ odnosno reklame u skladu s aktom o registraciji firme,odnosno dozvole za rad nadležne službe; nacrt firme odnosno reklame / kreativna skica ili projekt / u boji ili sa opisom boja, u odgovarajućoj razmjeri u zavisnosti od veličine firme odnosno reklame; ovjeren statički proračun sigurnosti za konzolne firme i reklame, te firme i reklame veće od 60cm; detaljan tehnički opis firme odnosno reklame; fotografije i situaciju okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za firmu odnosno reklamu;
– saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i „Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika“ za objekte kolektivnog stanovanja
– saglasnost na priključenje na elektroenergetsku mrežu i saglasnost zaštite od požara i eksplozije za projekat firme i reklame koji predviđa napajanje električnom energijom
– bankovnu garanciju ili novčani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovođenje predmetne površine u prvobitno stanje, po isteku vremena važnosti odobrenja osim za postavljanje naziva firmi odnosno reklama čije površina je manja od 0,5m2
– i druge priloge u zavisnosti od vrste firme odnosno reklame.

Član 15.
Postavljanje reklamnih panoa, reklamnih vitrina i displeja na građevinama i fasadama vrši se u skladu sa Elaboratom o postavljanju fasadnih, reklamnih panoa i murala na građevinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih i poslovnih objekata na području Općine Novo Sarajevo.
Odobrenje za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih vitrina i displeja izdaje se sa rokom od jedne godine.
Po isteku navedenog roka, vlasnik reklamnog panoa, reklamne vitrine i displeja dužan je podnijeti zahtjev za produženje roka iz prethodnog stava.
Ukoliko vlasnik reklamnog panoa, reklamne vitrine i displeja ne podnese zahtjev za produženje roka odobrenja za postavljanje dužan je iste ukloniti u roku 48 sati po isteku važnosti odobrenja.

Član 16.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje fasadanih reklamnih vitrina prilaže se:
– akt o registraciji firme iz kojeg je vidljivo da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje usluga reklamiranja i oglašavanja, odnosno dozvola za rad nadležne službe;
– projekt vitrine sa ovjerenim statičkim proračunom sigurnosti; detaljnim tehničkim opisom reklamne vitrine fotografija i situacijom okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za reklamnu vitrinu;
– saglasnost vlasnika objekta na kojem se traži postavljanje reklamne vitrine;
– bankovna garancija ili novčani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovođenje predmetne površine u prvobitno stanje, po isteku vremena važnosti odobrenja
Služba može zahtijevati i druge priloge.

Član 17.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih panoa i displeja prilaže se:
– Idejna skica
– akt o registraciji firme, iz kojeg je vidljivo da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje usluga reklamiranja i oglašavanja odnosno dozvola za rad nadležne službe;

Nakon što Služba ocijeni da postoje urbanističko-tehnički uslovi za postavljanje traženog sadržaja, u nastavku postupka zahtijevati će slijedeću dokumentaciju:
– Ugovor kao pravni osnov korištenja predmetnog prostora, zaključen sa vlasnikom objekta /etažnim vlasnicima ili predstavnikom etažnih vlasnika za objekte kolektivnog stanovanja/ i ovjeren prijemnim štambiljom nadležne Porezne uprave
– saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika ,a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, ovjerena od strane Upravitelja zgrade- i Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika“ za objekte kolektivnog stanovanja
– projekt reklamnog panoa odnosno displeja sa kompletnom konstrukcijom; ovjerenim statičkim proračunom sigurnosti; i detaljnim tehničkim opisom;
– bankovnu garanciju ili novčani depozit na iznos od 1.000,00 KM, ili više, zavisno od gabarita reklame, kao garanciju za dovođenje predmetne površine u prvobitno stanje, po isteku vremena važnosti odobrenja
Služba može zahtijevati i druge priloge.“

III – UREÐENJE FASADA I IZRADA FASADNIH MURALA

Član. 18.
Uređenje fasade i izrada murala na fasadi stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, te poslovnih objekata vrši se na osnovu odobrenja Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizam.
Objekti na kojim se mogu izrađivati murali određuju se Elaboratom o postavljanju fasadnih, reklamnih panoa i murala na građevinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih i poslovnih objekata na području Općine Novo Sarajevo, uz saglasnost etažnih vlasnika zgrade kolektivnog stanovanja.
Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se u formi jednog upravnog akta i sadrži urbanističku saglasnost i odobrenje.

Pod uređenjem fasade podrazumijeva se opravka i promjena boje fasade.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uređenje fasade prilaže se :
– saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika ,a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ovjerena od strane Upravitelja zgrade – za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika
– Dokaz o vlasništvu za individualne, poslovne objekte i sl.
– Predmjer radova
– Nacrt fasada u mjerilu sa prijedlogom kolorističkog rješenja
Služba može zahtijevati i druge priloge.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izradu murala na fasadama stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja te poslovnih objekata, prilaže se:
– Nacrt murala u mjerilu sa prijedlogom kolorističkog rješenja
– Akt o registraciji firme, iz kojeg je vidljivo da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje usluga reklamiranja i oglašavanja odnosno dozvola za rad nadležne službe;

Nakon što Služba ocijeni da postoje urbanističko-tehnički uslovi za izradu traženog sadržaja, u nastavku postupka zahtijevati će slijedeću dokumentaciju:
– Ugovor kao pravni osnov korištenja predmetnog prostora, zaključen sa vlasnikom objekta /ovjeren prijemnim štambiljom nadležne Porezne uprave ukoliko reguliše pitanje naknade za korištenje određene površine ili dijela objekta/
– Saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika ,a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ovjerena od strane Upravitelja zgrade- i Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika“ za objekte kolektivnog stanovanja
– Predmjer radova
– Fotografija i situacija okolnog prostora sa ucrtanim mjestom izrade murala
– bankovnu garanciju ili novčani depozit na iznos od 1.000,00 KM ili više, zavisno od gabarita reklame kao garanciju za dovođenje predmetne površine u prvobitno stanje, po isteku vremena važnosti odobrenja
– i druge priloge.

IV – ISTICANJE PLAKATA, TRANSPARENATA I SLIČNO

Član 19.
Pod plakatom se podrazumijevaju reklamni natpisi i reklamni tekstovi istaknuti na javnim mjestima u cilju obavještavanja javnosti o određenim događajima, obavezama i drugim značajnim okolnostima.

Član 20.
Plakati i druge objave mogu se isticati samo na određenim oglasnim površinama, oglasnim pločama, oglasnim stubovima i oglasnim vitrinama. Iznimno za određene manifestacije može se odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.
Izuzetno od prethodnog stava, odobrenje nije potrebno za prigodne natpise u izlogu povodom državnih praznika.
Lokacije za postavljanje transparenata na području Općine Novo Sarajevo utvrđuju se Zaključkom općinskog načelnika, a na prijedlog općinske Službe za urbanizam.

Član 21.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za oglašavanje (plakatiranje) na javnom mjestu prilaže se:
– kreacija plakata (dimenzije, boja i estetski izgled);
– vremenski period oglašavanja;
– lokalitet i broj mjesta za isticanje (broj plakata);
– dokaz o vlasništvu ili saglasnost vlasnika oglasnog mjesta;
– bankovna garancija ili novčani depozit na iznos od 1.000KM, kao garanciju za dovođenje oglasne površine u prvobitno stanje, po isteku vremena važnosti odobrenja /za javno plakatište / ili pisanu izjavu da će predmetna oglasna površina biti vraćena u prvobitno stanje
Služba može zahtijevati i druge priloge.

Član 22.
Oglašavnje putem transparenata na javnom mjestu može se vršiti samo povodom državnih i vjerskih praznika i održavanja značajnih manifestacija kulturnog, privrednog, političkog i sportskog karaktera.

Član 23.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za isticanje transparenta na javnom mjestu prilaže se:
– kreacija transparenta /dimenzije, materijal, boja i tekst transparenta;
– mjesto isticanja transparenta;
– vremenski period isticanja transparenta.

Član 24.
Odobrenje za postavljanje plakata i transparenata izdaje se u formi jednog upravnog akta i sadrži urbanističku saglasnost i odobrenje. Vlasnici plakata i transparenata dužni su ih održavati u čistom i urednom stanju.
Po isteku roka, navedenog u odobrenju za isticanje plakata i transparenta, njihovi vlasnici dužni su ih odmah ukloniti, a mjesto na kom su bili postavljeni dovesti u prvobitno stanje.
Ako vlasnik plakata i transparenta ne postupi u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, nadležna općinska služba će zatražiti pokretanje inspekcijskog nadzora od strane nadležene institucije (komunalna inspekcija) za uklanjanje istih i dovođenje u prvobitno stanje, a o trošku podnosioca zahtjeva za isticanje plakata.

Zabranjeno je lijepljenje oglasa na drveće, zidove, izloge, ugostiteljske objekte i objekte u kojim su smješteni organi uprave i drugi državni organi i organizacije i vjerske zajednice.

Član 25.
Smrtovnice se mogu postavljati u blizini pogrebnog preduzeća i društava, grobalja, vjerskih ustanova, u naselju gdje je umrli stanovao i na radnim prostorijama gdje je umrli radio, bez odobrenja nadležnog organa uprave.
Općinska služba, na prijedlog mjesnih zajednica, odrediće i izvršiti postavljanje malih oglasnih ormarića kao mjesta za smrtovnice i ostale oglase mjesnih zajednica.

V – REKLAMNE ZASTAVE

Član 26.
Reklamne zastave se postavljaju na već određenim mjestima /jarboli, konzole i sl./

Član 27.
Zastave koje se obavezno postavljaju povodom državnih praznika, postavljaju se na utvrđenim mjestima, bez odobrenja nadležne općinske službe.
Ostale zastave postavljaju se po odobrenju Općinske službe za stambene i komunalne poslove, poslove obnove i razvoja i zaštite okoliša – Odsjek za komunalne poslove, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

VI – TENDE

Član 28.
Tende koje obezbjeđuju zaštitu poslovnog prostora ili ljetne bašte od sunca mogu se postaviti konzolno, na fasadu objekta, pod uslovom da ne ugrožavaju stanovanje ili rad u susjednim prostorima.

Član 29.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje tende prilaže se:
– dokaz o vlasništvu predmetnog poslovnog prostora
– kopija katastarskog plana;
– zemljišno knjižni izvadak;
– projekt tende sa kompletnom konstrukcijom; ovjerenim statičkim proračunom sigurnosti; i detaljanim tehničkim opisom;
– saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom – ovjerena od strane Upravitelja zgrade – za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika
– odobrenje Općinske službe nadležne za komunalne poslove za zauzimanje dijela javne površine za postavljanje ljetne bašte, ukoliko se tenda postavlja kao zaštita od sunca ljetne bašte
– bankovna garancija ili novčani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovođenje predmetne površine u prvobitno stanje, po isteku vremena važnosti odobrenja
Služba može zahtijevati i druge priloge.

Član 30.
Vlasnici tendi su dužni da ih održavaju u čistom i urednom stanju.
Po isteku roka, navedenog u odobrenju za postavljanje tende, njihovi vlasnici su dužni da ih odmah uklone, a mjesto na kom je bila postavljena dovedu u prvobitno stanje.
Ako vlasnik tende ne postupi u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, nadležna općinska služba će zatražiti pokretanje inspekcijskog nadzora od strane nadležene institucije (urbanističko-građevinska inspekcija) za uklanjanje iste i dovođenje prostora u prvobitno stanje, a o trošku vlasnika tende.

VII – KLIMA UREÐAJI

Član 31.
Klima uređaji i satelitske antene, mogu se postaviti konzolno, na fasadu objekta, pod uslovom da ne narušavaju izgled fasade i ne ugrožavaju stanovanje ili rad u susjednim prostorima.
Klima uređaji postavljeni na fasadi objekta moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu površinu.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilaže se:
– dokaz o vlasništvu predmetnog poslovnog ili stambenog prostora ili akt iz kojeg je vidljiv osnov korištenja prostora
– projekt sa kompletnom konstrukcijom; ovjerenim statičkim proračunom sigurnosti; i detaljanim tehničkim opisom;
– saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom – ovjerena od strane Upravitelja zgrade – za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika“.
Služba može zahtijevati i druge priloge.

VIII KABLOVSKI SISTEMI, SATELITSKE ANTENE I SLIČNI SADRŽAJI

Član 32.
Odobravanje izgradnje kablovskih sistema, satelitskih antena, baznih stanica i sličnih sadržaja vršiti će Služba za urbanizam kroz postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za upotrebu, a u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju /Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 7/05/.
Uz zahtjev za izdavanje navedenih rješenja prilaže se dokumentacija predviđena odredbama pomenutog Zakona, kao i
– saglasnost etažnih vlasnika u formi Odluke etažnih vlasnika donesena na skupu etažnih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom – /za sekundarne priključke, satelitske antene bazne stanice i slične sadržaje/ ovjerena od strane Upravitelja zgrade – za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika“.

Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za gradnju nametnuti će se obaveza investitoru da prije tehničkog pregleda objekta-opreme,instalacija, izvrši procjenu stvarnih nivoa elektromagnetnog zračenja i s tim u vezi od Regulatorne agencije za komunikacije „RAK“, pribavi potrebne saglasnosti i dozvole za stavljanje opreme u pogon.

IX – NAKNADE

Član 33.
Za izdavanje odobrenja za radove na postavljanju reklama i naziva firmi čija je površina veća od 0,5 m ², postavljanju reklamnih panoa, murala, displeja, transparenata, plakata i oglasa, kao i za produženje odobrenja, investitor je dužan platiti godišnju naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova.
Visinu naknade i način plaćanja utvrđuje Cjenovnikom Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Cjenovnik se objavljuje u službenom glasilu, a donosi za svaku kalendarsku godinu u januaru mjesecu.
Prikupljena naknada pripada u cijelosti Općini Novo Sarajevo i usmjerava se u održavanje zajedničkih dijelova zgrada na području općine.

X – NADZOR

Član 34.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove odluke vrše komunalna i urbanističko-građevinska inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti.

X I– KAZNENE ODREDBE

Član 35.
Novčanom kaznom od 2.000 KM do 4.000 KM, kazniće se za prekršaj pravno lice ili imalac radnje :
1. ako bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog organa istakne naziv firme, reklamu, reklamnu vitrinu, reklamni pano /član 5. ove Odluke/;
2. ako postupi protivno odredbama člana 6., 10., 11., 12., 13., 15., 20., 24., 27., 28., 30., 31. ove Odluke;
3. ako ne izvrši rješenje nadležnog inspektorata doneseno u vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba ove Odluke.
Za prekršaj iz stava 1.ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM-3.000 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i građanin novčanom kaznom u iznosu od 500 KM-1.000 KM.

XII – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.
Rješenja za postavljanje naziva firme, reklame, reklamnih panoa, vitrina i displeja, izdata do stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi do isteka roka određenog u rješenju.
Rješenja iz prethodnog stava u kojima nije određen vremenski rok, imaju se u roku od 6 /šest/ mjeseci uskladiti sa odredbama ove odluke.

Član 37.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi, reklama, reklamnih panoa, murala, reklamnih vitrina, tendi, klima uređaja, satelitskih antena, kablovskih sistema, displeja, oglasa i zastava na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo /Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 39/05/.

Član 38.
Prečišćeni tekst Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo obuhvata : Odluku o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 27/11) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 48/13), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Član 39.
Prečišćeni tekst Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, primjenjuje se od dana objavljivanja, a važnost njegovih odredbi utvrđena je u odlukama koje su obuhvaćene prečišćenim tekstom.

Broj: 01-23-2527/13
Sarajevo, 10.12.2013.god. PREDSJEDNIK
Komisije za statut i propise

Nusret Branković