ODLUKA

o dopuni Odluke o izboru Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 19. stav 1. alineje 2. i 20. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na Četvrtoj sjednici od 28.2.2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o izboru Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine

Član 1.

Član 1. Odluke o izboru Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine
broj: 01-05-859/12 od 27.12.2012. godine dopunjuje se sa:

„ Ibrahim Lika – član“ i
„ Zejna Kadić – članica“

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01- 05 – 859-2/12 ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Sarajevo,28.2.2013. godine Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Bulend Biščević