ODLUKA

o izboru Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 19. stav 1. alineje 2. i 20. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na Drugoj sjednici od 27.12.2012. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Komisije za statusna pitanja boraca
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

U Komisiju za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo biraju se:

1. Enver Zornić – predsjednik Komisije
2. Mehemed Cero – zamjenik predsjednika
3. Nafija Šikalo – član
4. Elvid Dedović – član
5. Suvad Spahović – član
6.SDP
7. SBB

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01- 05 – 855/12 PREDSJEDAVAJUĆI
Sarajevo, 27.12.2012. godine Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Zlatko Marić