Odluku

o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu, razdjel 012 – Služba za obnovu i razvoj

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/02 ) i člana 3. stav 4. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 7/03), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 35. sjednici održanoj dana 17.07.2003. godine, donijelo je

O D L U K U

o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu, razdjel 012 – Služba za obnovu i razvoj

I

Odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predvišenih u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 7/03), na razdjelu 012 – Služba za obnovu i razvoj.

II

Unutrašnja preraspodjela sredstava vrši se na način da se izdaci na grantu – Sanacija konstrukcije Trg heroja broj 12, ekonomski kod 614100, povećaju za 21.500,00 KM na teret pozicija:
-grant neplanirane hitne intervencije, ekonomski kod 614100, u iznosu od 10.500,00 KM,
-grant – Kantona za sanaciju zajedničkih dijelova devastiranih objekata, ekonomski kod 614100, u iznosu od 11.000,00 KM.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

IV

Realizacija sredstava iz tačke II, stav 1. ove Odluke izvršiće se u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/98, 49/02, 67/02 i 6/03).

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-14-1774/03
Sarajevo, 17.07.2003.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Ibro Čomić, graf.ing.