Odluku

o raspodjeli sredstava vjerskim zajednicama u iznosu od 100.000,00 KM Na osnovu člana 29.Zakona o lokalnoj samoupravi (Službene novine Kantona Sarajevo, broj:19/97 ), člana 18.stav 1.alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/02), člana 5.stav 3. i člana 8.stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/03), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 35._sjednici održanoj dana 17.07.2003. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspodjeli sredstava vjerskim zajednicama u iznosu od 100.000,00 KM

Član 1.

Ovom Odlukom rasporešuju se sredstva vjerskim zajednicama obezbješena u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu, na razdjelu 01 – Općinsko vijeće, ekonomski kod 614300-Vjerske zajednice u iznosu od 100.000,00 KM.

Član 2.

Sredstva iz člana 1.ove Odluke u iznosu od 100.000,00 KM rasporešuju se na slijedeće korisnike:

1.Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, za:
80.000,00 KM

-Finalnu izgradnju objekta Džamije Pofalići – Centralna 35.000,00 KM

-Izgradnju abdesthane Džamije Pofalići – Bakarevac 5.000, 00 KM

-Izgradnju objekta Džamije Hrasno brdo
30.000,00 KM

-Otklanjanje zemljišta za početak građenja objekta Džamije Grbavica II, 5.000,00 KM

-Izgradnju munare Džamije Velešići 5.000,00 KM

2. RKT.Župni ured “Presvetog trojstva ” Novo Sarajevo 15.000,00 KM

-za sat i zvona crkve ” Presvetog trojstva”. 15.000,00 KM

3. Srpska Pravoslavna crkvena opština Dolačka Novo Sarajevo
5.000,00 KM

-za ogradu hrama “Sv.Preobraženja” 5.000,00 KM

Član 3.

Realizaciju sredstava iz tačke 1. ove Odluke korisnici su dužni izvršiti u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ( ” Službene novine Federacije BiH “, broj: 31/98, 49/02, 67/02 i 6/03 “) i važećim propisima korisnika iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

Prenos, način realizacije i informisanje o namjenskom utrošku sredstava regulisaće se ugovorima zaključenim izmešu Načelnika Općine Novo Sarajevo i korisnika sredstava iz člana 2.ove Odluke.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ” Službenim novinama Kantona Sarajevo “.

Broj:01-14-1773/03
Sarajevo, 17.07.2003. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Ibro Čomić, graf.ing.