Održana 12. sjednica OV Novo Sarajevo

Na javnoj raspravi do 19. decembra nacrti odluka o izmjenama i dopunama Statuta i Poslovnika Općine
Umjesto predloženih sedamnaest vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo su na dvanaestoj sjednici razmatrali dvanaest tačaka dnevnog reda, jer su na početku sjednice povučene one tačke koje se odnose na utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika službi za upravu i drugih službi Općine Novo Sarajevo.
Vijećnici su bez diskusije utvrdili nacrte odluka o izmjenama i dopunama Statuta i Poslovnika Općine Novo Sarajevo.
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta trajaće do 19. decembra, a održaće se na zborovima građana u mjesnim zajednicama putem savjeta mjesnih zajednica, udruženjima građana koje kupljaju boračke populacije, u političkim partijama koje imaju vijećnike u općinskom vijeću i u klubovima vijećnika u Općinskom vijeću, dok će se javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća održati u klubovima vijećnika takođe do 19. decembra.
Prihvaćena je i informacija o izvršenju budžeta Općine za period od 01.01. do 30. 09. ove godine. U ovom periodu ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 11.702.514,32 KM, a čine ga prenešena a neutrošena sredstva iz ranijeg perioda u iznosu od 4.110.996,53 KM, kao i prihodi tekućg perioda ostvareni u iznosu od 7.591.517,79 KM, dok je za rashode i izdatke izdvojeno 6.093.988,11 KM što je 52 odsto ostvarenog ukupnog prihoda.
Javna raspravao usvojenom Nacrtu odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi, reklama, reklamnih panoa, murala, reklamnih vitrina, tendi, klima uređaja, satelitskih antena, kablovskih sistema, displeja, oglasa i zastava na građevinama i fasadama na području općine Novo Sarajevo održaće se do 19. decembra.
Općinsko vijeće ovlastilo je načelnika Željka Komšića da potpiše Ugovor o davanju na korištenje bivše OŠ «Radojka Lakić» na Vracama danskoj organizaciji «Sout East European Centre for Open Education, SEE CENTRE SARAJEVO, The Delphi Group A.m.b. A Denmark» koju zastupa direktor Palle Westergaard. Sa ovom organizacijom potpisaće se ugovor na period od osam godina. Vrijednost investicije je 1 milion eura s tim da će korisnik koristiti objekat i zemljište i staviti ga u funkciju internata i obrazovne ustanove za školovanje mladih ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, Jugoistčne Evrope i Evropske unije. Memorandumom o razumjevanju regulisano je da će korisnik investirati 10.000 eura za uspostavljanje ski-lifta za djecu, a ponudiće bez naknade godišnji kurs za 12 osoba zaposlenih u Općini Nvo Sarajevo.
Kao pomoć žrtvama uragana u Americi i i žrtvama zemljotresa u Pakistanu OV Novog Sarajeva izdvojilo je deset hiljada maraka. Na kraju sjednice vijećnici su prihvatili informacije o radu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo i o radu osnovnih škola kao javnih ustanova, stanju školskih objekata i materijalno-tehničkoj opremljenosti osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo.

Share Follow View