Održana javna rasprava o Nacrtu “Elaborata o postavljanju fasadnih reklamnih panoa i murala na građevinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području Općine Novo Sarajevo”

Sugestije i primjedbe na Nacrt Elaborata mogu se dostaviti i u pisanoj formi do 15. jula

U sali Vijeća Općine Novo Sarajevo, 4. jula ove godine održana je Javna rasprava o Nacrtu “Elaborata o postavljanju fasadnih reklamnih panoa i murala na građevinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području Općine Novo Sarajevo”.
Javnoj raspravi su, pored predstavnika Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma koja je bila zadužena za organizovanje i provođenje javne rasprave, prisustvovali i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, nosioca izrade elaborata, te značajan broj građana. Obzirom da je riječ o materiji za koju se pokazala posebna zainteresovanost, obavještavamo građane da sugestije i primjedbe na Nacrt Elaborata u pisanoj formi, mogu dostaviti Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma do 15. jula ove godine.