djmedia:2976

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendije

djmedia:2976

Općinsko vijeće Novo Sarajevo održalo je 30. januara, svoju 15. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija. Usvojena je i Odluka o kriterijima korištenja sredstava u saradnji sa bankama – kreditna linija za podsticaj zapošljavanja privrednim subjektima u 2018. godine, kojom se utvrđuju kriteriji, odnosno uslovi i način subvencioniranja kamatne stope od strane Općine Novo Sarajevo u cilju pokretanja, održavanja ili unapređenja poslovne aktivnosti i korištenja sredstava kreditno-garantnog fonda za pokretanje start up biznisa.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća, vijećnici su usvojili Odluku o davanju na korištenje školskog objekta Javnoj ustanovi Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, a u cilju proširenja djelatnosti radi uspostavljanja Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju, a koji obuhvata i ranu intervenciju, produženi stručni tretman, opservaciono-dijagnostičke postupke, radno okupacione terapije i druge primjene oblike školovanja učenika sa poteškoćama, u skladu sa saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Usvojene su i Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti Općinskog vijeća Novo Sarajevo, te Odluka o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maj 2018. godine.

Na sjednici je usvojen i Program obilježavanja i Plan utroška sredstava za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2018. godinu koji je utvrdila Komisija za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća, te Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici Općinskog vijeća su razmatrali, a potom usvojili Cjenovnik o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo, kao i Plan korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Pred kraj sjednice vijećnicima su podnesene slijedeće informacije: informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2017. godine, zatim informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, te informacija o stanju snabdijevanja prirodnim gasom na području općine.