Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 29. novembra ove godine, održalo je svoju 23. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na početku sjednice Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Potom su zakletvu položili novoizabrani vijećnici Općinskog vijeća Rusmir Haseta i Igor Vreta.

Vijećnici Općinskog vijeća utvrdili su Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, koji se upućuju u javnu raspravu.

Općinsko vijeće usvojilo je Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo za period 2018. do 2022. godine, koji kao strateško-planski dokument općine svojom implementacijom treba da unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Vijećnici su podržali Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2018. godinu, te Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu. Usvojen je izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata odobrenih budžetom Općine Novo Sarajevo i dinamiku njihove realizacije.

Na sjednici su usvojene i Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana Skupštine, te člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo razmatralo je i prihvatilo Nacrt Plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine.

Razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Milkos“. Usvojen je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“ koji se stavlja na javni uvid i javnu raspravu u trajanju do 30 dana.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. septembar 2018. godine,

Informacija o položaju i stanju boračkih kategorija sa područja općine Novo Sarajevo,

Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Novo Sarajevo od 1998. godine do 2018. godine,

Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo,

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2018. godine.

Share Follow View