Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. marta ove godine održalo je svoju 27. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Program rada Općinskog načelnika za 2019. godinu, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su podržali izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2018. godine.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo u 2018. godinu.

Podržan je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.- 31.12.2018. godine, te Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo, za period 01.01.- 31.12. 2018. godine.

Razmatran je i prihvaćen Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo koji se stavlja u javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 60 dana u periodu od 01.04. do 30.05. 2019. godine.

Vijećnici su podržali i Nacrt Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja. Javna rasprava će trajati 30 dana u periodu od 01.04. do 30.04. 2019. godine.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, zatim Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, te Plan korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, kao i Odluka o sječi i potkresivanju stabala i niskog rastinja na području Općine Novo Sarajevo.

Podršku vijećnika je dobio Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su razmatrali i Izvještaj o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo u vezi sa uspostavom Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju za 2018. godinu, te s tim u vezi usvojili sljedeći Zaključak:

Općinsko vijeće Novo Sarajevo upućuje inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da u dogovoru sa JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo ponudi sistemsko rješenje realizacije predškolskog odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kako bi se prostorni kapaciteti sa kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo koristili na način preciziran i definisan Odlukom Općinskog vijeća Novo Sarajevo o davanju na korištenje školskog objekta Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo od 30.01.2018. godine i zakonskim propisima. Korisnik prostora je dužan o realizaciji izvijestiti Općinsko vijeće u roku od 3 mjeseca (90 dana).

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

  • Informacija o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2018. godinu, te
  • Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Follow View