Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 5. novembra ove godine, održalo je svoju 33. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

U okviru tačke dnevnog reda Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi – javna rasprava,  uvodničar  je bila ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić koja je prisutne upoznala da je javna rasprava trajala do 31.10. ali da će postupak donošenja Zakona o lokalnoj  samoupravi biti prekinut, te će Skupštini KS biti upućena inicijativa o pristupanju procesu reforme Ustava Kantona Sarajevo. Zaključci izneseni od strane vijećnika tokom rasprave bit će dostavljeni Vladi Kantona.

Vijećnici su podržali Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu. Nacrt  Budžeta Općine Novo Sarajevo za  narednu godinu upućuje se u javnu raspravu koja će se održati u periodu od 6. novembra do 20. novembra.
Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo. Usvojen je i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu, a javna rasprava će se održati u periodu od 6. do 30. novembra.

U javnu raspravu od 6. do 20. novembra upućen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Na sjednici je donesena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Novo Sarajevo, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu javnih priznanja Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o razrješenju dužnosti člana Komisije za pitanje mladih, kao i Odluku o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih, te Odluku o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća.

Općinskom vijeću prezentirana su tri nagrađena idejna rješenja Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ista su upućena na konsultacije u cilju izrade preporuka i smjernica za izradu Idejnog projekta. Konsultacije će se održati u  klubovima vijećnika Općinskog vijeća i nadležnim radnim tijelima Vijeća u periodu od 6. do 20. novembra.

Općinskom vijeću podnesene su sljedeće informacije:

Informacije o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći na području Općine Novo Sarajevo, i

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period 1. juli – 31. septembar 2019. godine.

Share Follow View