djmedia:2580

Održana 43. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluku o imenovanju zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo

djmedia:2580

Općinsko vijeće Novo Sarajevo 28. jula ove godine održalo je 43. sjednicu kojom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća dr. Igor Gavrić.

Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o imenovanju zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo. Za zamjenika pravobranioca imenovana je Amira Salihagić – Sedlarević, dipl. pravnik.

Vijećnicima Općinskog vijeća podnesene su informacije o položaju i stanju svih boračkih kategorija, sa posebnim osvrtom na statusna pitanja boraca, te o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) i korisnika tuđe njege i pomoći na području općine Novo Sarajevo.

Prilikom podnošenja informacije o stanju javnih zelenih površina i prezentacije rezultata stanja stabala na Vilsonovom šetalištu, predstavnici KJKP „Park“ ukazali su na rezultate koje su pribavili nakon izvršene stručne ekspertize sa resistografom, spravom za mjerenje i ispitivanje zdravstvenog stanja stabala.  Ovaj uređaj nabavila je Općina Novo Sarajevo, te dala preduzeću „Park“ na korištenje, sa ciljem da se dobije sveobuhvatna slika zdravstvenog stanja stabala, te pristupi provedbi neophodnih mjera za sprječavanje nesreća i materijalnih šteta.

Na 43. sjednici OV podnesene su i informacije o zajedničkom održavanju zgrade i upravljanju zgradom na području općine Novo Sarajevo, o stanju spomen-obilježja NOR 1941.-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje sadašnjeg stanja, te o općoj sigurnosnoj situaciji na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na sigurnost i bezbijednost građana, za period april-juni 2016. godine.