Okvirni sporazum

Servisiranje službenih vozila Općine Novo Sarajevo ,
LOT -1; Pružanje usluga servisiranja službenih vozila iz programa „Škoda“ I.UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA
Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71000 Sarajevo
kontakt osoba: Milan Ðurica i Mirsad Islamović
tel:033/492-113, 033 492 -111
e-mail:

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

1.2.a. Organ uprave
1.2.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTA UGOVORA: Usluge

II.2. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD OPĆINE NOVO SARAJEVO
Servisiranje službenih vozila Općine Novo Sarajevo ,
LOT -1; Pružanje usluga servisiranja službenih vozila iz programa „Škoda“
II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA
Servisiranje službenih vozila Općine Novo Sarajevo ,
LOT -1; Pružanje usluga servisiranja službenih vozila iz programa „Škoda“
II.4. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
66.000,00 KM
III. POSTUPAK

III.1. VRSTA POSTUPKA
otvoreni
III.2. KRITERIJA ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

1. Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude .
IV. DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
Broj okvirnog sporazuma: 02-14- 3983/08

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUÐAČA

Organizacija:”ASA PSS“. Sarajevo Poštanski broj: 71000
Adresa: Ul. Trg Međunarodnog prijateljstva b.b. Identifikacioni broj:4200108430005
Grad: Sarajevo Fax: 033/ 775-311
Telefon 033/ 775-300 Internet adresa(Web):
Elektronska pošta (e-mail):

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I
NAJNIŽOJ/NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
35.643,94 KM
Cijena najniže ponude:
35.643,94 KM
Cijena najviše ponude:
35.643,94 KM
V. DODATNE INFORMACIJE

V.1. DATUM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA
30. 12. 2008.god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA:
1(jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BiH”:

DA Službeni glasnik BIH broj 90/08 od 10.11.2008. god.

Objavljeno 13.1.2009. godine