Ostala uvjerenja

Na vaš pismeni ili usmeni zahjev, na osnovu člana 169. ZUP-a ( “Službene novine Federacije BiH”, br.2/98 ), te uvidom u službenu evidenciju stanovništva mjesne zajednice, sekretar mjesne zajednice, izdaje Uvjerenje da se nalazite u evidenciji stanovništva koje vam je uglavnom potrebno u sledeću svrhu:

– regulisanja prava na dječiji dodatak

– regulisanja socijalne pomoći

– regulisanja prava na subvenciju troškova grijanja

– regulisanja priključka vašeg stana na telefonsku,gasnu ili elektroenergetsku mrežu

– i druge svrhe

Share Follow