Planska dokumentacija

Pregled regulacionih planova i urbanističkih projekata UVOD

Zakonom o prostornom uređenju /Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 7/05/ između ostalog regulirana je oblast prostonog planiranja, te usvajanja i izmjena i dopuna, odnosno korekcija planskih akata, te njihovog provođenja.
Planovi prostornog uređenja su:
• prostorni plan Kantona i prostorni planovi područja posebnih obilježja Kantona
• urbanistički planovi u Kantonu
• provedbeni planovi prostornog uređenja u koje spadaju regulacioni planovi i urbanistički projekti

Prostornim planom Kantona utvrđuju se osnovna načela prostornog uređenja, razvoja, namjena prostora i slično. Urbanistički se planovi donose za urbana područja Kantona, i njime se detaljnije razrađuju opredjeljenja iz prostornog plana. Regulacioni planovi se donose za područja na kojima postoji intezivnija gradnja, rekonstrukcija ili sanacija, te za uređenje prostora, a urbanistički projekti donose se za potrebe građenja na dijelovima urbanog područja koji se izgrađuju kao cjelina ili su već djelomično izgrađeni, odnosno njime se daju detaljnija urbanističko-arhitektonska rješenja.
Planovi nižeg reda moraju biti usaglašeni sa planovima višeg reda.
U skladu sa pomenutim Zakonom, Općinsko vijeće Novo Sarajevo nadležno je da usvaja urbanističke projekte, a Gradsko vijeće Grada Sarajevo, usvaja regulacione planove za četiri gradske općine u sastavu Grada.
Nosilac izrade planskih akata je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Za područje općine Novo Sarajevo primjenjuje se Prostorni plan kantona Sarajevo za period 2003.-2023. godine, Urbanistički plan Grada Sarajevo od 1986.-2015. godine, te 17 /sedamnaest/ regulacionih planova i 4 /četiri/ urbanistička projekta.
Članom 46. Zakona o prostornom uređenju Načelnicima Općina omogućeno je da kroz postupak korekcije planskih dokumenata, uz predhodno pribavljene saglasnosti Minsitra prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministra saobraćaja Kantona Sarajevo i Gradonačelnika, verifikuje odluku o korekciji planskog dokumenta.
O PLANOVIMA POJEDINAČNO

1. „Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. godine“ Skupština Kantona Sarajevo je usvojila dana 31.09.2006. godine. U posljednje dvije godine se vrši monitoring nad Prostornim planom na osnovu čega će se izraditi izvještaji o stanju u prostoru i donijeti program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru. Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo su dostavljeni prijedlozi za preispitivanje Prostornog plana.
2. Urbanistički plan Grada Sarajeva za period 1986.-2015. godina je plan nižeg reda u odnosu na prostorni Plan Kantona Sarajevo i obzirom da suštinski sadrži slična ili gotova ista opredjeljenja koja su sadržana u planu višeg reda, nije se mijenjao.

Pregled regulacionih planova donesenih za područje općine Novo Sarajevo :

1. Regulacioni plan “Brdo Hrasno”

Izmjene i dopune Regulacionog plana “Brdo Hrasno” uz proširenje obuhvata usvojene su u Decembru 2001. godine i objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 33/01.
Ovo je planski dokument koji pokriva područje Brda Hrasno, na kojem je zbog izražene bespravne gradnje, naročito na lokalitetu Šanca, iskazana potreba za usvajanjem ovog planskog dokumenta, po prirodi je sanacioni plan, jer uglavnom zadržava stanje kakvo je prilikom izrade plana zatečeno na terenu.
U okviru ove prostorne cjeline usvojen je Urbanistički projekt “Džamija Hrasno Brdo”, usvojen i objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 3/00, na osnovu kojeg je izvršena izgradnja objekta .
Verifikovana je Odluka o korekciji Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ kako bi se na mjestu postojećeg zadržanog stambenog objekta, omogućila izgradnja vjerskog objekta-džamije. Odluka je objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 12/07.
U Novembru 2009 godine je pokrenuta korekcija plana koja se odnosi na izgradnju Rondoa sa poslovnim centrom na Trasi Južne longitudinale/raskrsnica na spoju ulica Aziza Šaćirbegović-Put Mladih Muslimana-Olovska/ i korekcija plana kojim treba da prolazi trasa Južne longitudinale, a sve po predhodno pribavljenom stručnom mišljenju Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

2. Regulacioni plan „Centar Novo Sarajevo“

Regulacioni plan Centar Novo Sarajevo je usvojen 19.12. 2007. godine, objavljen /Sl.novine Kantona Sarajevo 3/08/.
Ovaj planski dokument pokriva najatraktivniji, centralni dio općine Novo Sarajevo.
U junu mjesecu 2008.godine, pokrenuta je korekcija plana po zahtjevu Polisara dd , u pogledu daljeg povećanja spratnosti i gabarita objekta planiranog za izgradnju na lokalitetu bivšeg kina „Arena“ . Verifikacija Odluke o korekciji je u toku.
Butmir d.o.o. je podnio zahtjev za pokretanje inicijative za korekciju plana. Korekcija se odnosi na povećanje spratnosti planiranog poslovnog objekta S2. Dostavljene su saglasnosti nadležnih ministarstava i Gradonačelnika. Odluka o korekciji je verifikovana i objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo br.24/09.

3. Regulacioni plan Hrasno I

Izmjene i dopune Regulacionog plana “Hrasno I” su usvojene 2006. godine i objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 31/06.

4. Regulacioni plan Hrasno II

Izmjene i dopune Regulacionog plana „ Hrasno II “su usvojene 2004. godine i objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 19/04.

5. Regulacioni plan “Kanara”

Plan je usvojen u prvoj polovini 2003.godine i objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 5/03.
I ovaj je planski dokument sanacionog karaktera i njime je samo potvrđeno stanje u prostoru koje je nastalo bespravnom izgradnjom započetom prije rata i nastavljenom od 1996. godine. U provođenju ovog planskog diokumenta Služba nailazi na niz problema, zbog loše pripremljenih podloga za izradu plana, stalnih promjena stanja na terenu, te generalno loših susjedskih odnosa, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i sl.

6. Regulacioni plan “Kovačići”

Regulacioni plan “Kovačići” donesen je 1986.godine. U Program rada Gradskog Vijeća za 2010. godinu uvrštene su izmjene i dopune ovog planskog dokumenta, a Služba je pripremila i dostavila smjernice za izradu izmjena i dopuna plana, jer će Gradsko vijeće na sjednici u Januaru 2010. godine usvajati nacrt Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna ovog plana.

7. Regulacioni plan “Kovačići– Centar”

Za dio naselja “Grbavica I” koje graniči sa naseljem Kovačići donesen je Regulacioni plan “Kovačići – Centar” u martu 1991.godine. U Program rada Gradskog Vijeća za 2010. godinu uvrštene su izmjene i dopune ovog planskog dokumenta, a Služba je pripremila i dostavila smjernice za izradu izmjena i dopuna plana, jer će Gradsko vijeće na sjednici u Januaru 2010. godine usvajati nacrt Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna ovog plana.

8. Regulacioni plan Kvadrant 30

Regulacioni plan “Kvadrant 30” donesen je 1989.godine objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 4/89
Općina Novo Sarajevo je pokrenula inicijativu za izmjenu dijela Regulacionog plana ali je ista prolongirana do okončanja monitoringa nad Prostornim planom.
Godine 2006. Verifikovana je Odluka o korekciji plana koja se odnosi na lokalitet na kojem se nalazilo kino Kumrovec, i na predmetnom je lokalitetu zemljište privedeno konačnoj namjeni.
Odluka o korekciji /tekstualni i grafički dio za objekat MUP-a /dislokacija / je verifikovana i objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 24/09.

9. Regulacioni plan Kvadrant C-Marijin Dvor

Regulacioni plan “Kvadrant C” – Marijin Dvor je usvojen u Novembru 2003.godine objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 27/03.
Ovaj planski dokument pokriva lokalitet na kojem je planirana izgradnja diplomatsko-konzularnih predstavništava i poslovno-trgovačkih objekata čija je izgradnja u toku.
Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP usvojena je u junu 2007. godine i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 22/07.
Nacrt regulacionog plana bio je izložen na javni uvid , održana je javna rasprave o nacrtu ovog plana i na osnovu rezultata javne rasprave i usvojenog Nacrta plana, Nosilac pripreme je utvrdio prijedlog plana, te ga podnio Gradskom vijeću na donošenje. Prijedlog još nije usvojen.

Načelnik Općine Novo Sarajevo, verifikovao je 2008. godine odluku o korekciji R.P.Kvadrant C-Marijin Dvor na lokalitetu gdje je planirana izgradnja Turske ambasade. Korekcija se odnosi na promjenu spratnosti.

10. Regulacioni plan Kvadrant C1- Marijin Dvor

Regulacioni plan “Kvadrant C1- Marijin Dvor ” definiše izgradnja objekata univerzitetskog centra , a plan je usvojen 2004.godine i objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 24/04
Urađena je korekcija plana zbog utvrđivanja konačne trase Sjeverne longitudinale na dijelu koji pokriva ovaj plan.
Pokrenuta je korekcija plana ,po zahtjevu Univerziteta Sarajevo, za pomjeranje građevinske linije podzemne garaže kako bi garaža imala namjenu-garaža i sklonište . Odluka o korekciji je verifikovana i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br.14/09.
Pokrenuta je korekcija plana po zahtjevu Ministarstva vanjskih poslova, a za Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, u cilju obezbjeđenja pristupa sa servisne saobraćajnice, koja je planom predviđena između Kampusa i Ambasade, u decembru 2008 godine . Odluka o korekciji je verifikovana i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br.10/09.
Pokrenuta je korekcija plana po zahtjevu „AC Quattro“ dd u cilju obezbjeđenja pristupa sa Sjeverne longitudinale u decembru 2008 godine.Procedura je u toku.
„AC Quattro „i“Bosnaauto“ su podnijeli zahtjev za pokretanje inicijative za korekciju dijela plana a koja se odnosi za formiranje pristupa matičnim objektima sa II transverzale. Ista je pokrenuta i čeka se Odluka o korekciji.

11. Regulacioni plan “Park šuma Hum”

Regulacioni plan “Park šuma Hum” donesena je u 2003.godini. Plan je usvojen 29.07.2009.godine i objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 23/09.
Služba je započela aktivnosti na rješavanju zahtjeva za legalizaciju objekata, i u provođenju ovog plana evidentni su problemi zbog velikih površina nestabilnog terena, klizišta i uslova kojii svaki bespravni graditelj na ovom području mora ispoštovati prije nego se utvrde urbanističko-tehnički uvjeti za izradu projektne dokumentacije i legalizacije.

12. Regulacioni plan Paromlinska

Regulacioni plan “Paromlinska” obuhvata prostor između centralne zone općine i željezničke pruge. Ovaj plan usvojen je u 2001.godini i objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 20/01.
Već imamo inicijativu građana za izmjene i dopune ovog planskog dokumenta.
Urađena je korekcija plana zbog utvrđivanja konačne trase Sjeverne longitudinale na dijelu koji pokriva ovaj plan.
U februaru mjesecu 2008.godine, pokrenuta je i nova korekcija plana po zahtjevu Unipromet dd , u pogledu daljeg povećanja spratnosti tako da umjesto SP+6 , spratnost bude povećana na SP+16 . Odluka o korekciji je verifikovana i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br.13/08.

13. Regulacioni plan “Pofalići”

Donesena je Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Pofalići”, a objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br.11/08.
Gradska uprava provodi aktivnosti na izradi novog planskog dokumenta. Na ovom je lokalitetu važio RP „Izmjene i dopune RP „Pofalići“-Službene novine Grada Sarajeva, broj: 11/08/

14. Regulacioni plan „Pofalići – Ciglane“

Regulacioni plan „Pofalići – Ciglane„, je usvojen pocetkom 2003. godine, te objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 1/03.
Ovaj RP pokriva područje oko Hotela Grand, gdje je evidentna bespravna gradnja i gdje je prisutan nestabilan teren, pa je i njegovo provođenje otežano, a legalizacija bespravnih objekata dugotrajna i skupa.

15. Regulacioni plan „Sarajevogas – Bosnalijek“

Regulacioni plan “Sarajevogas-Bosnalijek” usvojen je u februaru 2002. godine i objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 5/02.
Realizacija objekata planiranih ovim planom biće moguća kada se izgradi saobraćajna infrastruktura /izgradnja I transverzale/ koja će omogućiti adekvatan pristup naseljima Velešići i Ciglane – Pofalići .
Iz naprijed navedenog razloga, provođenje ovog planskog dokumenta ide jako sporo, gotovo nikako, tako da će Služba razmotriti eventualnu potrebu za njegovom izmjenom.

16. Regulacioni plan “Velešići”

Regulacioni plan “Velešići” – izmjene i dopune donesen je 1987.godine . Donesena je Odluka o pristupanju izradi R.P.Velešići 24.04.2007 godine. /Sl novine Kantona Sarajevo, broj: 17/07/.
Prema pomenutoj Odluci rok za pripremu i izradu Regulacionog plana bio je 3 godine /juni 2009.godina/
Još su u toku aktivnosti na izradi ovog planaa vodi ih Gradska uprava.

17. Regulacioni plan “Vraca”

Regulacioni plana “Vraca” donesen je 1986.godine . Budući da je plan star gotovo 20 godina inicirana je izrada plana .U Prijedlogu programa rada Gradskog Vijeća za 2009.godinu uvršten je ovaj provedbeni plan. Nosilac pripreme planske dokumentacije, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je donijelo Odluku o pristupanju izradi RP „Vraca“- /Službene novine Kantona Sarajevo br.28/09 /.

Pregled Urbanističkih projekata donesenih za područje općine Novo Sarajevo

• -U.P.“Centar –Orlovačka ulica“ usvojen 2002. godine, izmjenjen 2004. godine /provođenje u toku/
• -U.P.Džamija Grbavica II Službene novine Kantona Sarajevo br.26/00 /proveden/
• -U.P.Džamija Brdo Hrasno Službene novine Kantona Sarajevo br. 3/00 /proveden/
• -U.P. „Autobusna stanica“ /usvojen na Općinskom Vijeću u junu 2007 godine /nije proveden/

U toku je izrada Urbanističkih projekata:

• UP- «Poslovno- trgovački centar Bosna auto» . Odluka o pristupanju izradi ovog UP-a objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 25/08/
• UP „Čengić vila I“ – Odluka o pristupanju izradi ovog UP-a objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 27/08/
• UP „Međunarodni centar za djecu i omladinu“ -Odluka o pristupanju izradi usvojena i objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 23/09/