Poslovi i zadaci službe, koje obavlja inspektor za ceste

Inspektor za ceste:

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/10, 16/10 i 16/13) su propisane ovlasti za vršenje inspekcijskog nadzora nad lokalnim cestama općinskoj inspekciji – inspektoru za ceste. Postupanje nadležnog inspektora propisano je navedenim Zakonom , Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/17), kao i drugim podzakonskim aktima.

Inspektor za ceste u okviru svoje nadležnosti obavlja slijedeće poslove:
1. vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti cesta koji se odnose na stanje lokalnih i nekategorisanih cesta, njihovu izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu, radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu lokalnih i nekategorisanih cesta, i cestovnog prevoza
2. preduzima upravne i druge mjere po izvršenom inspekcijskom nadzoru, kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja,u skladu sa zakonom i općim i posebnim ovlastima inspektora
3. po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva
4. vrši kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim,
5. u skladu sa Zakonom podnosi za pokretanje prekršajnog postupka