Poslovi i zadaci službe koje obavlja Urbanističko-građevinska inspekcija

Urbanističko-građevinska inspekcija:

U oblasti prostornog uređenja i građenja nadzor vrši urbanističko-građevinska inspekcija, a pravni okvir za način postupanja i ovlasti za poduzimanje mjera urbanističko-građevinskog inspektora određeni su Zakonom o prostornom uređenju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 24/17 i 1/18), Zakonom o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98 i 48/99) i Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/17).

Inspekcijskim nadzorom, u smislu Zakona o prostornom uređenju, obavlja se kontrola nad radom učesnika u građenju, radom organa uprave, izvođenjem radova i kvalitetom građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u pogledu primjene ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona i propisa iz područja normizacije, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno, održavanju građevine, te posebno bespravnom izgradnjom.

Urbanističko-građevinski inspektor u okviru svoje nadležnosti vrše inspekcijski nadzor nad:

  1. izradom i provođenjem planskih dokumenata na nivou općine,
  2. ostvarivanjem i provođenjem planskih dokumenata na nivou općine,
  3. usuglašenošću lokacijske informacije, odnosno urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje, uporabne dozvole i drugih upravnih akata koje je donosi nadležna općinska služba,
  4. primjenom urbanističko-tehničkih građevinskih normativa i propisa,
  5. izgradnjom i korištenjem građevina i drugih zahvata u prostoru za koje odobrenje za građenje donosi nadležna općinska služba,
  6. kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadležnosti,
  7. naređuje uklanjanje svih bespravno izvedenih građevina ili njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova na području općine.

U pogledu kontrole primjene svih pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja, odnosno prostornog uređenja urbanističko-građevinski inspektor poduzima preventivne, korektivne i represivne mjere u postupku inspekcijskog nadzora.