Potpisan ugovor za sanaciju „Šarenog parka“ na Trgu heroja

Ugovorom predviđena sanacija parkovske podloge i postojećeg mobilijara


Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 1. novembra ove godine, potpisao je ugovor za sanaciju „Šarenog parka“ na Trgu heroja u naselju Hrasno. Ugovor je potpisan sa izvođačem radova „Babel“ doo Sarajevo, direktorom Adnanom Babićem, a vrijednost radova je oko 36.000 KM.

Ugovorom je predviđena sanacija parkovske podloge, ugradnja betonske i gumene podloge, kao i sanacija postojeće opreme, mobilijara, sprava za igru i klupa koje će biti očišćene i popravljene.

Igralište „Šareni park“ početkom 2017. godine predano je na održavanje KJKP „Park“, a u skladu sa Uredbom o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 22/16).

Ovom prilikom općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da inspektorat Općine Novo Sarajevo izvršio inspekcijski nadzor i da je konstatovano da su šetnice parka, te sprave za igru sa pijeskom oštećene i neuslovne za korištenje. Nadležne općinske službe su poduzele hitne mjere i zatvorile park do otklanjanja opasnosti, odnosno njegove sanacije.

Za sanaciju parka Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS izdvojilo je sredstva u visini oko 6.800 KM, a izvođač radova je bio KJKP „Park“.

Nakon što su općinske službe izvršile pregled radova koji su izvedeni od strane KJKP „Park“ konstatovano je da sprave i dalje nisu u ispravnom stanju, te da su pješačke staze uređene na način da je izvršeno samo posipanje pijeskom što ni u kom slučaju ne zadovoljava potrebe korisnika igrališta.

Općina Novo Sarajevo je nezadovoljna postojećim stanjem, a u namjeri da Šareni park dovede u sasvim ispravno stanje rebalansom Budžeta Općine za 2018. godine obezbjedila za ove namjene sredstva u iznosu od oko 36.000 KM.