Pravilnik

o dodjeli stipendija Na osnovu člana 29. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (prečišćeni tekst) Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00) i člana 18.stav1. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 35. sjednici održanoj17.07.2003.godine
d o n i j e l o j e

P R A V I L N I K

o dodjeli stipendija

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvršuju se kriteriji za dodjelu stipendija djeci demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih, odnosno porodica palih boraca, civilnih žrtava rata i iz socijalno ugroženih porodica.
Pravilnikom se utvršuju osnove, načini i kriteriji stipendiranja učenika srednjih škola i studenata, koji imaju prebivalište i boravište na području Općine Novo Sarajevo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Član 2.

Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju učenici srednjih škola i studenti koji su u prethodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i to:

-učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom – 4,

-učenici prvog razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom iz završnog razreda osnovne škole – 4,

-studenti prve godine studija sa najmanjom prosječnom ocjenom iz završnog razreda srednje škole 4 i

-redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjene najmanje 7,5.

Član 3.

Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika, donosi odluku o sprovošenju konkursa za tekuću školsku godinu.
Isplata stipendija vršit će se po okončanju konkursa, a precizirat će se ugovorom o stipendiranju.

Član 4.

Odluku o stipendiranju provodi Načelnik općine putem Službe za oblast boračko invalidske zaštite.

SREDSTVA

Član 5.

Godišnjim planom stipendiranja učenika i studenata svake godine u Budžetu Općine planiraju se potrebna sredstva za stipendiranje, koja se procentualno dodjeljuju za:

-redovno školovanje učenika u srednjem obrazovanju …………40%

-redovno školovanje studenata na visokoškolskim ustanovama…………. 60%.

Stipendije za studente i učenike se dodijeljuju proporcionalno po godinama studija, odnosno po razredima. U slučaju da ima manje prijavljenih na nekoj godini, stipendije se dijele proporcionalno na više godine studija, odnosno na više razrede. Prioritet u podjeli su više godine.

IZBOR KANDIDATA.

Član 6.

Izbor kandidata za stipendiranje vrši se na osnovu prijave na konkurs.

Konkurs sadrži:

– uslove koje kandidati moraju ispunjavati,

– broj kandidata koji se stipendiraju,

– rok za podnošenje prijava,

– način prigovora po rezultatima konkursa i druge podatke.

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama i na oglasnoj ploči Općine.

Član 7.

Načelnik općine provodi konkurs.
Načelnik općine formira komisiju za provošenje konkursa i komisiju za rad po prigovorima na rad komisije.
Svaki prijavljeni kandidat po konkursu, mora biti pismeno obavješten o rezultatima konkursa, u roku od 15 dana po izvršenom izboru kandidata.
Svaki učesnik na konkursu može, u roku od 8 dana od prijema obavještenja, podnijeti prigovor Načelniku općine.

Član 8.

Po okončanju konkursa Načelnik općine dostavlja Općinskom vijeću prijedlog odluke.
Općinsko vijeće donosi konačnu Odluku o stipendiranju.

Član 9.

Općinski načelnik sa izabranim kandidatima sklapa Ugovor o stipendiranju, koji sadrži:

-ime i prezime učenika studenta,
-ime i prezime roditelja staratelja,
-tačnu adresu stanovanja,
-naziv škole- visokoškolske ustanove,
-način isplate,
-rokovi i drugo.

Ugovor potpisuje roditelj-staratelj učenika, odnosno student, s jedne strane i Načelnik općine , s druge strane.

Član 10.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku-nastavnu godinu i isplačivat će se za 10 mjeseci ( trajanje školske-nastavne godine), što će se precizirati ugovorom.

Član 11.

Visina mjesečne stipendije za učenike i studente iznosi:
-u srednjim školama …..100,00 KM
-na visokoškolskim ustanovama …..100,00 KM.

Broj stipendista se utvršuje svake godine zavisno od visine odobrenih sredstava u Budžetu Općine za tu namjenu.

Član 12.

Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima:
-koji se već stipendiraju iz drugih izvora,
-za dva i više učenika studenata iz iste porodice.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

Član 13.

1.Bodovi po osnovu rezultata u učenju

– za učenike prosječna ocjena u prethodnoj
školskoj godini, zaokružena na dvije decimale i pomnožena sa 15
( 4,00 x 15 = 60,00 bodova)

– za učenike I razreda srednje škole prosječna
ocjena u osmom razredu osnovne škole,
zaokružena na dvije decimale i pomnožena sa 10
(4,00X 10= 40,00 bodova)

– za učenika generacije (osnovne i srednje škole) 10 bodova

– za studente na 1 godini studija prosječna ocjena
u IV razredu srednje škole, zaokružena na dvije
decimale i pomnožena sa 15 (4,00X15=60,00 bodova)

– za studente višigh godina studija, prosječna
ocjena iz prethodne godine zaokružena na dvije decimale i pomnožena sa 18
( 8,30X18=149,40 bodova)

2. Dodatni bodovi po osnovu rezultata postignutih na raznim nivoima takmičenja:

Za studente srednjuh škola na takmičenjima koja organizuje resorno ministarstvo, i to:

Na općinskom nivou:

III mjesto …..1 bod
II mjesto …..2 boda
I mjesto …….3 boda

Na Kantonalnom nivou:

III mjesto …..2 boda
II mjesto ……4 boda
I mjesto …….6 bodova

Na Federalnom nivou:

III mjesto……4 boda
II mjesto…….8 bodova
I mjesto…….12 bodova

Učešće na učeničko j- studentskoj svjetskoj Olimpijadi …..15 bodova.

3. Dodatni bodovi po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica rata

– učenik ili student bez jednog roditelja koji je poginuo kao pripadnik Oružanih snaga Bi H (Armija i MUP) ……………..6 bodova
– učenik ili student bez oba roditelja koji je poginuo kao
pripadnik Oružanih snaga Bi H (Armija i MUP) ………………8 bodova
– učenik ili student bez jednog roditelja koji je poginuo kao civilna žrtva rata ili je umro od posljedica rata……………….5 bodova
– učenik ili student bez oba roditelja koji su poginuli kao civilna žrtva rata ili su umrli od posljedica rata ………………7 bodova
– učenik ili student (civilna žrtva rata) sa invaliditetom preko 80%…. ………10 bodova
– učenik ili student (civilna žrtva rata) sa invaliditetom od 60-80%…………..6 bodova
– učenik student dijete demobilisanog borca……………….2 boda
– učenik student čiji je jedan od roditelja RVI…………………4 boda
– učenik student čiji je jedan od roditelja nosilac najvećeg ratnog priznanja…….3 boda
– učenik student nosilac najvećeg ratnog priznanja…………………….3 bodova
– učenik-student čiji je roditelj kao demobilisani borac
umro poslije rata prirodnom smrću……2 boda

4. Dodatni bodovi po osnovu primanja po članu domaćinstva:

– učenik-student čiji roditelji – staratelji su bez novčanih primanja……..20 bodova
– učenik-student čija porodica ima primanja manja od 1/4
prosječne plaće u Federaciji BiH za tekuću godinu…………12 bodova
– učenik-student čija porodica ima primanja od 1/4 do 1/2
prosječne plaće u Federaciji BiH………. 8 bodova
– učenik-student čija porodica ima primanja od 1/2 do 1
prosječne plaće u Federaciji BiH…………6 bodova
– učenik-student čija porodica ima primanja od 1 do 1,5
prosječne plaće u Federaciji BiH…………4 boda
– učenik-student čija porodica ima primanja od 1,5 do 2
prosječne plaće u Federaciji BiH …………2 boda
– učenik-student čija porodica ima primanja veća od
2 prosječne plaće u Federaciji BiH …………1 bod

Prijavljeni kandidati se boduju po sva četiri navedena osnova.

Član 14.

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati:
-učenik-student iz viših godina studija,
-kandidati čija su primanja po članu domaćinstva niža.

Član 15.

Pravo Općinskog načelnika je da obustavi isplate stipendija, shodno uslovima iz ovog Pravilnika, a o istom će izvjestiti Općinsko vijeće.

Član 16.

Roditelj- staratelj učenika i student koji je potpisnik Ugovora o stipendiranju, dužan je da vrati sav iznos sredstava koji je primio za stipendiranje, ako:
-kandidat napusti redovno školovanje,
-izgubi pravo na dalje školovanje.

Član 17.

Ovaj Pravilnik će se primjenjivati počev od školske 2003/2004 godine.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija za borce, ratne vojne invalide, šehidske odnosno porodice palih boraca, za djecu boraca, ratnih vojnih invalida, šehidsku djecu odnosno djecu palih boraca, civilnih žrtava rata i za djecu iz socijalno ugroženih porodica(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/02).

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-41-645/03
Sarajevo, 17.07.2003. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf.ing.