Pravilnik

o dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s područja općine Novo Sarajevo

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06) i člana 18.stav 1. Statuta općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 30. sjednici održanoj 31.10.2007.godine d o n i j e l o j e

P R A V I L N I K
o dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s područja općine Novo Sarajevo

Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija za posebno nadarene sportiste koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na posebno nadarene sportiste koji imaju prebivalište na području općine Novo Sarajevo.

Član 2.
Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju posebno nadareni sportisti koji su :
– postigli značajne uspjehe na državnom i međunarodnim takmičenjima.

Član 3.
Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika, donosi Odluku o provođenju konkursa za tekuću godinu.
Isplata stipendija vršit će se po okončanju konkursa, a precizirat će se Ugovorom o stipendiranju.

Član 4.
Odluku o stipendiranju provodi Općinski načelnik, putem Službe za oblast boračko invalidske zaštite.

Član 5.
Sredstva za stipendiranje u smislu ovog Pravilnika obezbijeđuju se u budžetu Općine.

IZBOR KANDIDATA

Član 6.
Izbor kandidata za stipendiranje vrši se na osnovu prijave na konkurs.
Konkurs sadrži:
– uslove koje kandidati moraju ispunjavati,
– broj kandidata koji se stipendiraju,
– rok za podnošenje prijava,
– način prigovora po rezultatima konkursa,
– eliminatorne kriterije i druge podatke.

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama i na oglasnoj ploči Općine.

Član 7.
Općinski načelnik provodi konkurs i formira Komisiju za provođenje konkursa i Komisiju za rad po prigovoru na rezultate konkursa.
Svaki prijavljeni kandidat po konkursu, mora biti pismeno obaviješten o rezultatima Konkursa, u roku od 15 dana po izvršenom izboru kandidata.
Prigovor na rezultate Konkursa podnosi se Općinskom načelniku u roku od 8 dana od prijema obavijesti.

Član 8.
Po okončanju konkursa Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću Prijedlog odluke o dodjeli stipendija.
Općinsko vijeće donosi konačnu Odluku o dodjeli stipendija.

Član 9.
Općinski načelnik sa izabranim kandidatima sklapa Ugovor o stipendiranju, koji sadrži:

– ime i prezime,
– ime i prezime roditelja – staratelja,
– tačnu adresu stanovanja,
– način isplate, rokove, visinu stipendije i ostalo.

Član 10.
Stipendije se dodjeljuju za jednu kalendarsku godinu.

Član 11.
Broj stipendista i visina stipendija utvrđuje se svake godine odlukom Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika.

Član 12.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

1. Bodovi po osnovu rezultata postignutih na takmičenjima:

Za posebno nadarene sportiste za takmičenja na državnom i međunarodnom nivou

državni nivo:
I mjesto 10 bodova
II mjesto 8 bodova
III mjesto 6 bodova

međunarodni nivo:
I mjesto 14 bodova
II mjesto 12 bodova
III mjesto 10 bodova

2. Dodatni bodovi po osnovu višegodišnjih uspjeha

Sportista koji je ostvario vrhunske rezultate na takmičenjima kontinuirano dvije ili više godina 10 bodova

Član 13.
Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati:
– kandidat koji ima bolje rezultate na međunarodnom nivou,
– kandidat koji kontinuirano postiže vrhunske rezultate.

Član 14.
Općinski načelnik će, shodno uslovima iz ovog Pravilnika, raskinuti Ugovor o dodjeli stipendije, nakon čega je kandidat dužan u cjelosti vratiti stipendiju, ukoliko odabrani kandidat prekine redovno školovanje ili koristi zabranjena sredstva sa liste zabranjenih sredstava svjetske zdravstvene federacije, a po nalazu zdravstvene ustanove ili ovlaštenih organa MUP-a i o istom će izvijestiti Općinsko vijeće.

Član 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a primjenjivat će se od 01.10.2007. godine.

Broj:01-14-2249/07

Sarajevo, 31.10.2007. god.

P R E D S J E D A V A J U Ć I
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić